06/05/2010 - 10:04

Đồng chí Tô Huy Rứa:

Báo chí cần chủ động, tích cực, nhạy bén, trách nhiệm trong việc định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội

Ngày 5-5, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan báo chí năm 2010. Các đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự và chỉ đạo Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá tình hình hoạt động báo chí nước ta trong những năm qua (tính từ Hội nghị toàn quốc sơ kết 3 năm triển khai thực hiện Thông báo Kết luận 162-TB/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo, quản lý công tác báo chí, tổ chức đầu năm 2007); nhìn lại 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa X) về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới, các Thông báo kết luận của Bộ Chính trị và các Quyết định của Ban Bí thư (khóa X) về lãnh đạo, quản lý công tác báo chí.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và nổi bật trên báo chí trong năm nay là: Tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, các giải pháp của Chính phủ nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, ngăn ngừa lạm phát cao, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc nền kinh tế, giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, nâng cao năng lực chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các ngành, các cấp, các tổ chức và doanh nghiệp. Các cơ quan báo chí cần chủ động, tích cực, nhạy bén, trách nhiệm trong việc định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận xã hội trước các vấn đề, sự kiện lớn của đất nước và thể hiện chủ đề trên một cách sinh động, đậm nét, có bề rộng thông tin và chiều sâu tư tưởng. Gương người tốt, việc tốt, nhân tố mới, điển hình tiên tiến, thành tựu công cuộc đổi mới, hình ảnh đất nước tươi mới, năng động, giàu sức vươn lên là chủ đề nổi bật, dòng chủ lưu xuyên suốt. Không xem nhẹ hay né tránh mảng đề tài viết về cái xấu, cái ác, cái tiêu cực, cái non kém, nhưng các các cơ quan báo chí phải nắm vững nguyên tắc: “chống” phải bắt đầu từ “xây”, “chống” bằng thái độ “xây”, “xây” thật tốt cũng là để “chống” thật tốt.

Đồng chí Tô Huy Rứa đã nêu lên nhiệm vụ chính trị nổi bật từ nay đến đầu năm 2011 là Đảng ta tiến hành đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng. Thời gian tới, từ giữa tháng 10 đến giữa tháng 11, Đảng sẽ công bố một số dự thảo văn kiện quan trọng sẽ trình Đại hội XI của Đảng để xin ý kiến đóng góp của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Báo chí được coi là một trong những địa chỉ tin cậy, kênh thông tin thuận lợi để thu nhận và giới thiệu những ý kiến tâm huyết đó.

Về Dự thảo Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, tập trung làm rõ mục tiêu của Chiến lược; các quan điểm phát triển và khâu đột phá; định hướng và các giải pháp phát triển. Về dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ khóa X trình Đại hội XI, các cơ quan báo chí cần tập trung làm rõ các vấn đề: Tiêu đề của Báo cáo chính trị và mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ Đại hội XI là: “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại”; 6 nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ Đại hội XI. Các cơ quan báo chí lựa chọn, giới thiệu ý kiến của cán bộ, đảng viên và quần chúng góp ý bổ sung, sửa đổi một số điểm trong Điều lệ Đảng.

Các cơ quan báo chí tiếp tục tuyên truyền chủ đề Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tích cực phát hiện, biểu dương, góp phần nhân rộng các nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong Cuộc vận động; động viên giới văn nghệ sĩ, những người làm báo cả nước hăng hái sáng tác, quảng bá tác phẩm, văn học, nghệ thuật, báo chí về Cuộc vận động.

Báo chí tích cực tuyên truyền các hoạt động hướng tới Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, góp phần khơi dậy tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tự hào với truyền thống vẻ vang hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc, truyền thống 1000 năm của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, các cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét các vấn đề, sự kiện quan trọng, nổi bật về việc Việt Nam đảm trách cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm 2010. Các cơ quan báo chí chủ động, tích cực, kiên trì đấu tranh phản bác thông tin, quan điểm sai trái, phản động của các thế lực cơ hội, thù địch lợi dụng các vấn đề dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo, biển đảo... để chống phá nước ta.

Các cơ quan báo chí tổ chức các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. Qua đó, quán triệt và thực hiện thật tốt đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về báo chí; đề cao trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân của những người làm báo; ra sức học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp; góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng Việt Nam ngày càng vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại.

HƯƠNG THỦY- BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết