27/08/2012 - 21:14

Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 họp phiên thứ 4

Sáng 27-8, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo của Chính phủ tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 đã chủ trì phiên họp lần thứ 4 Ban chỉ đạo nhằm lấy ý kiến của các thành viên về một số nội dung đã được đề cập tại Phiên họp trước.

Thay mặt Ban soạn thảo, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường, Phó trưởng Ban chỉ đạo tổng kết thi hành Hiến pháp 1992 của Chính phủ đã trình bày tổng hợp ý kiến của Chính phủ về dự thảo Hiến pháp sửa đổi.

Các đại biểu đánh giá dự thảo đã bám sát các quan điểm, đường lối, định hướng nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp được xác định tại Nghị quyết Đại hội XI, Nghị quyết Hội nghị Trung ương 2 và Kết luận Hội nghị Trung ương 5 (khóa XI). Với 9 vấn đề cơ bản được nghiên cứu sửa đổi theo chỉ đạo của Ủy ban dự thảo, sửa đổi Hiến pháp 1992, dự thảo đã thể hiện rõ quy mô, phạm vi sửa đổi cả về nội dung, cơ cấu các chương, điều khoản và kỹ thuật lập hiến của một bản dự thảo Hiến pháp sửa đổi nhằm thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, đáp ứng yêu cầu và phù hợp với tình hình mới của đất nước.

Dự thảo cũng bổ sung yếu tố kiểm soát vào nguyên tắc tổ chức quyền lực Nhà nước; định danh rõ ràng cơ quan thực hiện các quyền như: quyền lập pháp (Quốc hội), quyền hành pháp (Chính phủ), quyền tư pháp (Tòa án); thiết kế một chương về thiết chế độc lập nhằm cụ thể hóa cơ chế kiểm soát việc thực hiện quyền lực Nhà nước (Hội đồng Hiến pháp, Hội đồng bầu cử quốc gia, Kiểm toán Nhà nước).

Góp ý tại phiên họp, các đại biểu đánh giá cao những điểm mới được đưa vào nội dung sửa đổi trình Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 của Ban Chỉ đạo, đồng thời kiến nghị nhiều nội dung về tổ chức bộ máy nhà nước, kiểm soát quyền giữa các cơ quan nhà nước được giao quyền, các quyền cơ bản của công dân. Bên cạnh đó, cần làm rõ chức năng, nhiệm vụ của một số thiết chế, mô hình, tổ chức bộ máy của một số cơ quan nhằm hoàn chỉnh bản góp ý trình cấp có thẩm quyền.

Phát biểu kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Ban Biên tập cần nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, nhất là đối với những vấn đề quan trọng liên quan đến thiết chế nhà nước, quyền công dân, sở hữu tài sản nhà nước và công dân để đưa vào bản góp ý của Chính phủ kiến nghị đối với Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992.

PV (TTXVN)

Chia sẻ bài viết