28/12/2010 - 21:50

Ban Bí thư ra Chỉ thị về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI

(TTXVN)- Ngày 22-12-2010, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị số 49-CT/TW về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Sau đây là nội dung Chỉ thị:

Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò, thế mạnh, tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội, trong đó hội liên hiệp phụ nữ có vai trò nòng cốt.

Trong những năm qua, các tầng lớp phụ nữ và hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã không ngừng phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã chủ động, sáng tạo, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đoàn kết, tập hợp, động viên các tầng lớp phụ nữ tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội của đất nước; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Tuy nhiên, phong trào phụ nữ và hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vẫn còn có những mặt hạn chế. Phụ nữ còn gặp nhiều khó khăn, thách thức khi thực hiện vai trò của mình trong gia đình và xã hội; trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cơ hội tìm việc làm để có thu nhập ổn định của một bộ phận phụ nữ còn nhiều khó khăn; kết quả thực hiện chức năng đại diện, tham gia quản lý nhà nước của Hội chưa cao; công tác cán bộ nữ còn nhiều hạn chế, bất cập; việc tập hợp các đối tượng phụ nữ, đặc biệt là nữ doanh nhân, nữ trí thức, phụ nữ Việt Nam ở nước ngoài... chưa đáp ứng yêu cầu đoàn kết, mở rộng tính liên hiệp của tổ chức hội trong tình hình hiện nay.

Năm 2011 là năm tổ chức Đại hội phụ nữ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong việc phát huy vai trò, tiềm năng, sức sáng tạo và khả năng đóng góp cao nhất của phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Để lãnh đạo Đại hội phụ nữ các cấp đạt kết quả tốt, Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ chính sau đây:

1- Lãnh đạo ban chấp hành hội liên hiệp phụ nữ các cấp chuẩn bị tốt nội dung đại hội: Báo cáo trình đại hội cần đánh giá đúng thực trạng tình hình phụ nữ và hoạt động của các cấp hội trong năm năm qua; khẳng định những đóng góp của các tầng lớp phụ nữ; nêu rõ khuyết điểm, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Bám sát thực tiễn phong trào phụ nữ; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; nghị quyết đại hội đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh trong nhiệm kỳ tới.

Trong quá trình lãnh đạo đại hội, các cấp ủy Đảng cần kết hợp đánh giá ba năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 27-4-2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

2- Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự ban chấp hành các cấp hội phụ nữ khóa mới đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu, tính liên hiệp, có sự kế thừa và phát triển, đáp ứng năng lực lãnh đạo trong thời kỳ mới. Ban thường vụ cấp ủy cùng cấp cho ý kiến định hướng nhân sự đại hội đúng nguyên tắc, quy trình theo quy định của Đảng và Điều lệ Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Lãnh đạo tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; chỉ đạo hội liên hiệp phụ nữ các cấp phát động phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, đạt nhiều kết quả chào mừng đại hội đại biểu các cấp tiến tới Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

3- Chỉ đạo các cấp chính quyền, các ban, ngành chức năng đảm bảo các điều kiện cần thiết để hội liên hiệp phụ nữ các cấp tổ chức tốt đại hội.

4- Đại hội phụ nữ các cấp phải được chỉ đạo tập trung, chuẩn bị chu đáo để đại hội diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả và đúng tiến độ. Thời gian tiến hành đại hội cấp cơ sở, cấp huyện, cấp tỉnh từ quý I-2011 đến quý IV-2011; Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XI tổ chức vào quý I-2012.

5- Ban Dân vận Trung ương chủ trì phối hợp với Đảng đoàn Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng giúp Ban Bí thư theo dõi, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này.

Chia sẻ bài viết