17/06/2016 - 22:25

Nhịp cầu dân cử

BÀI HỌC KINH NGHIỆM TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐND THÀNH PHỐ NHIỆM KỲ 2011-2016

Qua quá trình hoạt động thực tiễn của HĐND thành phố nhiệm kỳ 2011-2016, Thường trực HĐND thành phố rút ra được một số kinh nghiệm trong việc thực hiện có hiệu quả các hoạt động của HĐND thành phố. Cụ thể:

- Một là, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Luật Tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND và các văn bản quy định khác có liên quan của Trung ương. Đồng thời, thường xuyên cập nhật các văn bản hướng dẫn của Trung ương để kịp thời cụ thể hóa thành nghị quyết của HĐND thành phố và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của Trung ương.

- Hai là, phải tranh thủ có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của Thành ủy, sự đồng thuận cao của hệ thống chính trị; thực hiện tốt công tác phối hợp với UBND, UBMTTQVN thành phố, các ngành, các cấp, các tổ chức đoàn thể để tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, đại biểu HĐND thành phố trong thực hiện nhiệm vụ, thể hiện tốt vai trò của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử.

- Ba là, xác định việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của HĐND thành phố là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cần được thực hiện thường xuyên. Do đó, trong quá trình hoạt động cần có sự chỉ đạo nhất quán, kiên quyết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị. Đề ra lộ trình thực hiện hợp lý, có chương trình, kế hoạch cụ thể phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định.

- Bốn là, thực hiện tốt vai trò của cơ quan dân cử, là cầu nối giữa cử tri với chính quyền các cấp. Đồng thời, thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri, để từ đó xây dựng, ban hành các nghị quyết đáp ứng được nguyện vọng của cử tri, phù hợp với tình hình thực tiễn, điều kiện của địa phương. Quan tâm giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của cử tri, nâng cao lòng tin, sự đồng thuận của cử tri đối với hoạt động của HĐND các cấp.

- Năm là, các tổ chức thuộc HĐND thành phố phải có chương trình hoạt động năm, quý, tháng cụ thể; các cơ quan có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là đại biểu HĐND kiêm nhiệm cần tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu hoạt động; đại biểu HĐND cần tích cực tham gia các hoạt động trong tổ chức HĐND mà mình là thành viên và nắm chắc nội dung các văn bản do HĐND ban hành để hoạt động dân cử;…

Chia sẻ bài viết