20/06/2008 - 08:19

6 nhóm cán bộ, công chức nhà nước được đào tạo, bồi dưỡng bằng nguồn ngân sách

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 51/2008/TT-BTC Hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức (CB,CC) nhà nước.

Theo đó, có 6 nhóm CB,CC nhà nước được đào tạo bằng nguồn ngân sách. Đó là: Cán bộ, công chức hành chính, công chức dự bị, hợp đồng lao động không xác định thời hạn đang làm việc trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh và cấp huyện; Cán bộ, viên chức, hợp đồng lao động không xác định thời hạn trong đơn vị sự nghiệp công lập; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; Cán bộ không chuyên trách cấp xã, cán bộ thôn, làng, ấp, bản, buôn, sóc ở xã và tổ dân phố ở phường, thị trấn; Luật sư, cán bộ quản lý doanh nghiệp và hiệp hội ngành hàng theo quy định tại khoản 2 mục I Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác hội nhập kinh tế quốc tế giai đoạn 2003-2010, khi các học viên này tham gia vào các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hội nhập, kinh tế quốc tế chuyên sâu do các cơ quan nhà nước tổ chức đào tạo ở trong nước.

Thông tư nêu rõ, phạm vi sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CBCC nhà nước từ nguồn ngân sách được giao hàng năm. Không sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng CB,CC nhà nước được giao để đào tạo, bồi dưỡng CB,CC không thuộc phạm vi quản lý; trừ trường hợp được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ và phân bổ dự toán ngân sách để thực hiện đào tạo, bồi dưỡng CB,CC nhà nước không thuộc phạm vi quản lý.

T.T.N (TTXVN)

Chia sẻ bài viết