23/02/2008 - 10:09

Hội thảo khoa học:

“Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” đồng hành với Đảng và cách mạng Việt Nam

Ngày 22-2, tại Hà Nội, Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” nhân kỷ niệm 160 năm ngày tác phẩm được công bố (2/1848 - 2/2008). Các đồng chí: Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư; Trương Quang Được, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; các Giáo sư, Tiến sĩ, các nhà nghiên cứu khoa học cùng đại diện các Bộ, ban, ngành Trung ương đã tham dự hội thảo.

Gần 50 tham luận của các giáo sư, tiến sĩ và các nhà nghiên cứu gửi đến hội thảo đã khẳng định sức sống bền vững của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” được viết lúc C.Mác 30 tuổi và Ph.Ăngghen 28 tuổi, đã đánh dấu sự ra đời chính thức của Chủ nghĩa xã hội khoa học nhằm “đập lại câu chuyện hoang đường về bóng ma Cộng sản”. Dựa trên cơ sở khoa học, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” nêu rõ sự sụp đổ của giai cấp tư sản và thắng lợi của giai cấp vô sản đều tất yếu như nhau; khẳng định những người Cộng sản là bộ phận kiên quyết nhất trong các đảng công nhân ở tất cả các nước, là bộ phận luôn thúc đẩy phong trào tiến lên về mặt lý luận... Sự sụp đổ của chế độ xã hội chủ nghĩa ở Liên Xô và các nước Đông Âu những năm 80, 90 của thế kỷ XX chỉ là sự sụp đổ của một mô hình, tuyệt nhiên không phải bắt nguồn từ lý luận của C.Mác và Ph.Ăngghen.

Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, sự ra đời của Tuyên ngôn đánh dấu sự ra đời và chín muồi của Chủ nghĩa Mác. Giá trị, sức sống bền vững của Tuyên ngôn phản ánh giá trị khoa học và cách mạng của Chủ nghĩa Mác. Giá trị, sức sống đó đã được thực tiễn cách mạng thế giới kiểm chứng qua nhiều lần thử thách nghiệt ngã. Giá trị, sức sống và ý nghĩa thời đại của bản Tuyên ngôn vẫn tiếp tục được khẳng định bằng thực tiễn cách mạng ở các nước xã hội chủ nghĩa. Công cuộc cải cách, đổi mới với nhiều thành tựu của Trung Quốc, Việt Nam, sự đứng vững của nước Cuba xã hội chủ nghĩa trước sự bao vây cấm vận của đế quốc Mỹ; các phong trào cánh tả ở châu Mỹ La-tinh với khẩu hiệu “ Chủ nghĩa xã hội thế kỷ XXI”... là những minh chứng về tác động và ý nghĩa thời đại của “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” .

Theo các đại biểu, “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” luôn đồng hành với Đảng và cách mạng Việt Nam. Tư tưởng khoa học và phương pháp cách mạng của Tuyên ngôn đã được Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng sáng tạo trong những năm đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc đổi mới xây dựng đất nước theo định hướng XHCN hiện nay. Giá trị khoa học của Tuyên ngôn trước hết giúp Đảng có được cơ sở lý luận và phương pháp luận đúng đắn trong phát triển lý luận, tổng kết thực tiễn nhằm làm sáng tỏ hơn về CNXH và con đường đi lên XHCN ở Việt Nam.

160 năm là quãng thời gian dài so với đời của một con người, nhưng là ngắn so với lịch sử tiến hóa của nhân loại. Vượt qua thời gian của lịch sử, những giá trị của Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản là bất diệt, là mặt trời, là ngọn đèn soi sáng con đường Cách mạng Việt Nam đi tới tương lai.

BÍCH THỦY (TTXVN)
 

BÍCH THỦY (TTXVN)  

Chia sẻ bài viết