27/02/2021 - 18:59

Ðề nghị tăng giá bồi thường dự án Công viên Vĩnh Hằng miền Tây

Cử tri quận Ô Môn đề nghị xem xét, điều chỉnh tăng giá bồi thường thiệt hại tại dự án xây dựng Công viên Vĩnh Hằng miền Tây. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Giá đất cụ thể để tính bồi thường cho các hộ dân khi Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án Công viên Vĩnh Hằng miền Tây, phân kỳ 1, giai đoạn 1, tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn được thực hiện trên kết quả điều tra, khảo sát giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên thị trường tại khu vực có cùng điều kiện với khu vực dự án và thông qua Hội đồng thẩm định giá thành phố. UBND thành phố đã phê duyệt giá đất cụ thể để tính bồi thường cho các hộ dân khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án này tại Quyết định số 3048/QÐ-UBND ngày 10-12-2019.

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, UBND thành phố yêu cầu Hội đồng bồi thường dự án, UBND quận Ô Môn và chủ đầu tư tiếp thu tất cả các ý kiến phản ánh chính đáng của các hộ dân bị ảnh hưởng để xem xét, giải quyết đúng theo quy định. Trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo cho các cơ quan chức năng của thành phố để tham mưu UBND phố xem xét, giải quyết đảm bảo quyền lợi cho người dân theo quy định của pháp luật.

Chia sẻ bài viết