23/09/2013 - 21:14

Xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16-9-2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính (VPHC) trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.

Thời hiệu xử phạt VPHC trong lĩnh vực kế toán là 2 năm, kiểm toán độc lập là 1 năm. Đối với mỗi hành vi VPHC trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, cá nhân, tổ chức vi phạm phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính là: cảnh cáo, phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kế toán đối với cá nhân là 30 triệu đồng, tổ chức là 60 triệu đồng. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kiểm toán độc lập đối với cá nhân là 50 triệu đồng, tổ chức là 100 triệu đồng.

Phạt cảnh cáo đối với hành vi ký chứng từ kế toán không đúng với quy định về vị trí chữ ký của các chức danh đối với từng loại chứng từ kế toán. Phạt tiền từ 500 ngàn – 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi: lập chứng từ kế toán không đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật về kế toán; tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán. Mức phạt từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán; ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký; ký chứng từ kế toán mà không có thẩm quyền ký hoặc không được ủy quyền ký.

Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 ngàn - 1 triệu đồng đối với một trong các hành vi: lập sổ kế toán không đầy đủ các nội dung theo quy định: không ghi tên đơn vị kế toán, tên sổ, ngày, tháng, năm lập sổ; ngày, tháng, năm khóa sổ; thiếu chữ ký của người lập sổ, kế toán trưởng và người đại diện theo pháp luật của đơn vị kế toán; không đánh số trang, không đóng dấu giáp lai giữa các trang trên sổ kế toán; ghi sổ kế toán không đầy đủ nội dung chủ yếu theo quy định; vi phạm các quy định về ghi sổ kế toán như ghi chồng lên nhau, ghi cách dòng; không gạch chéo phần trang sổ không ghi; không thực hiện việc cộng số liệu tổng cộng khi ghi hết trang sổ; không thực hiện việc chuyển số liệu tổng cộng trang sổ trước sang đầu trang sổ kế tiếp; không đóng thành quyển sổ riêng cho từng kỳ kế toán và thực hiện các thủ tục pháp lý sau khi in sổ ra giấy trong trường hợp thực hiện kế toán trên máy vi tính.

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với một trong các hành vi: không lập hoặc lập báo cáo tài chính không đầy đủ nội dung theo quy định; lập và trình bày báo cáo tài chính không đúng phương pháp; không rõ ràng; không nhất quán; nộp báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm từ 1-3 tháng theo thời hạn quy định;…

Phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với tổ chức kiểm toán không thực hiện việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho kiểm toán viên hành nghề hoặc trích lập quỹ dự phòng rủi ro nghề nghiệp.

Phạt tiền từ 10-20 triệu đồng đối với tổ chức kiểm toán chấp nhận thực hiện kiểm toán cho khách hàng khi khách hàng có yêu cầu trái với đạo đức nghề nghiệp, yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ hoặc trái với quy định của pháp luật.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-12-2013.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết