23/04/2011 - 10:01

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Ngày 22-4, Hội nghị Ban Thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 14, khóa IX đã thảo luận cho ý kiến bước đầu về Kế hoạch tổ chức Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X.

Căn cứ Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X dự kiến tổ chức vào cuối tháng 12-2012. Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X (nhiệm kỳ 2012-2017) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam. Đại hội đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp trong nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng nhiệm vụ với những mục tiêu, giải pháp mới để tổ chức, động viên tuổi trẻ xung kích, tình nguyện thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị và đất nước trong thời kỳ mới.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến vào nội dung xây dựng các văn kiện Đại hội Đoàn các cấp; tiêu chuẩn Ủy viên Ban Chấp hành; độ tuổi bình quân của Ban Chấp hành Đoàn các cấp; số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đoàn khóa mới; cơ cấu Ban Chấp hành Đoàn các cấp...

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết