20/01/2009 - 14:15

Viện nghiên cứu lập pháp cần làm tốt vai trò đầu mối tổ chức nghiên cứu, tham mưu, phục vụ Quốc hội

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch QH Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, với tuổi đời non trẻ (sau hơn 5 tháng đi vào hoạt động), vấn đề quan trọng nhất của Viện nghiên cứu lập pháp là xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, cơ chế, lề lối làm việc. Hoạt động của Viện cần bao gồm cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu thực tiễn, tổng kết thực tiễn, trực tiếp phục vụ hoạt động của Quốc hội, tư vấn, tham mưu cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cả trên lĩnh vực lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Trên cơ sở nghiên cứu, tổng kết thực tiễn lịch sử, kinh nghiệm quốc tế, Viện nghiên cứu lập pháp cần xác định rõ trọng tâm công tác, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giai đoạn hiện nay, hàng năm xây dựng chương trình nghiên cứu, hệ thống đề tài phù hợp, bảo đảm không trùng lắp với hoạt động nghiên cứu của các cơ quan khác. Chủ tịch QH yêu cầu Viện nghiên cứu lập pháp nhanh chóng kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy, nhân lực, làm tốt vai trò đầu mối tổ chức công tác nghiên cứu, thu hút các chuyên gia, sử dụng kết quả các đề tài nghiên cứu khoa học của các trường, viện, phục vụ hiệu quả các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Chủ tịch QH mong các cơ quan hữu quan, các nhà nghiên cứu, quản lý, chuyên gia, sẽ ủng hộ, giúp đỡ Viện nghiên cứu lập pháp hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết