16/11/2018 - 22:41

Vận dụng nội dung tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào xây dựng đạo đức, phong cách, lối làm việc của cán bộ, đảng viên 

(CT)- Chiều 16-11, Trường Chính trị TP Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học “Vận dụng nội dung, ý nghĩa tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị vào xây dựng đạo đức, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) hiện nay”. Đồng chí Trần Việt Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, đến dự.

Các nhà khoa học và đại biểu dự hội thảo.

“Sửa đổi lối làm việc” là tác phẩm được Hồ Chí Minh viết năm 1947 với bút danh X.Y.Z. Tác phẩm có 6 phần gồm: Phê bình và sửa chữa; mấy điều kinh nghiệm; tư cách và đạo đức cách mạng; vấn đề CB; cách lãnh đạo; chống thói ba hoa. Tác phẩm đã chỉ dẫn, động viên sức mạnh của Đảng, của dân tộc, của quân, dân ta, góp phần đưa cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện giành thắng lợi vẻ vang.

Các tham luận, thảo luận của nhà khoa học và đại biểu tại hội thảo thống nhất nhận định: Ngày nay, thực hiện đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” càng trở nên cần thiết. Vì vậy, cần đi sâu nghiên cứu những tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để áp dụng vào quá trình đổi mới và hội nhập, giúp CB, ĐV hiểu rõ trách nhiệm của mình, ra sức rèn luyện và phấn đấu để thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, xứng đáng là người đầy tớ trung thành của nhân dân…

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Trần Việt Trường khẳng định: Hội thảo đã làm rõ nội dung, giá trị lý luận, thực tiễn của tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, góp phần giáo dục đội ngũ CB, ĐV có nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh được thể hiện trong tác phẩm. Hội thảo là cơ sở để các cấp ủy đảng thành phố đưa ra biện pháp phù hợp, nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Từ đó, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân trong CB, ĐV; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đóng góp quan trọng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của thành phố.

ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết