08/09/2020 - 06:02

Triển khai thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm giải pháp năm học mới

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có công văn về việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 666/CT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành (Chỉ thị số 666).

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thị Hồng Ánh có ý kiến giao Giám đốc Sở GD&ĐT chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị nêu trên; đồng thời tham mưu UBND thành phố đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền để trình trước ngày 10-9-2020.

Chỉ thị số 666 nêu 9 nhóm nhiệm vụ chủ yếu: rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD&ĐT trong cả nước; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp; phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục, thực hiện chuyển đổi số trong GD&ĐT; đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ đối với các cơ sở giáo dục; hội nhập quốc tế trong GD&ĐT; tăng cường cơ sở vật chất, bảo đảm chất lượng các hoạt động GD&ĐT; và phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. 5 nhóm giải pháp cơ bản là: tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính về GD&ĐT; nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục, đổi mới công tác quản lý; tăng cường các nguồn lực đầu tư cho GD&ĐT; tăng cường công tác khảo thí, đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục; đẩy mạnh công tác truyền thông về GD&ĐT.

B.NG

Chia sẻ bài viết