04/04/2018 - 21:23

Thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Tránh hình thức, lãng phí 

Thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) do Bộ Chính trị phát động trên địa bàn TP Cần Thơ đã đạt nhiều kết quả tích cực, tác động sâu sắc đến nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân thành phố trong việc tin dùng hàng Việt.

“Tránh hình thức, lãng phí” trong thực hiện, đưa Cuộc vận động TP Cần Thơ ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu - Đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động TP Cần Thơ. Đồng chí Phạm Văn Hiểu nhấn mạnh:

- Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn, mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức, cơ quan đều tham gia; là một chủ trương đúng đắn, có ý nghĩa nhân văn của Đảng và Nhà nước ta, nên được sự đồng tình, ủng hộ và hưởng ứng của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong cả nước. Cuộc vận động nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tự tôn dân tộc, xây dựng văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; đã tạo sức lan tỏa sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực; thúc đẩy các doanh nghiệp không ngừng đầu tư, cải tiến mẫu mã, nâng cao chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh cao, để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Vì vậy, các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, các đoàn thể từ thành phố đến cơ sở triển khai thực hiện nghiêm túc với nhiều hoạt động thiết thực, nâng cao ý thức tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên và nhận thức của người tiêu dùng trong sử dụng hàng hóa Việt Nam.

* Xin đồng chí đánh giá một số kết quả cụ thể ở một số ngành là thành viên Cuộc vận động thành phố?

 - Đạt được một số kết quả đáng khích lệ trên phải kể đến nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành thành phố. Các thành viên Ban Chỉ đạo, MTTQ và các đoàn thể đã xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể phối hợp tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện. Trong đó, điển hình như: Ban Thường trực UBMTTQVN TP Cần Thơ tập trung thực hiện tốt vai trò là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố, đã tham mưu triển khai nhiều nội dung, như: hướng dẫn, chỉ đạo hệ thống Mặt trận các cấp làm tốt vai trò tham mưu của cơ quan Thường trực Cuộc vận động; theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Cuộc vận động ở các quận, huyện; phối hợp các tổ chức thành viên, ngành chức năng thực hiện tốt công tác tuyên truyền và lồng ghép việc thực hiện Cuộc vận động với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các phong trào thi đua yêu nước của các đoàn thể chính trị - xã hội của thành phố… từ đó tạo được sự đồng thuận trong xã hội.

Bên cạnh, các cấp chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước đã có những giải pháp thiết thực triển khai thực hiện Cuộc vận động. UBND thành phố chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, ban hành chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính; chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về các hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, quản lý thị trường nhằm chống sản xuất, mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, hàng hóa, thực phẩm không bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm… đã tạo tâm lý yên tâm cho người tiêu dùng. Song song đó, thành phố luôn chú trọng triển khai thực hiện Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29-4-2014 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2014 - 2020. Theo đó, thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án, xác định hệ thống kênh phân phối là cầu nối huyết mạch giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng. Do vậy, thành phố luôn tạo điều kiện để phát triển hệ thống phân phối hàng Việt, góp phần giúp doanh nghiệp tăng nhanh khối lượng hàng hóa, mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh, uy tín của doanh nghiệp…

*  Thực hiện Cuộc vận động trên địa bàn thành phố thời gian qua còn gặp vướng mắc, khó khăn gì, thưa đồng chí?

- Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Cuộc vận động thời gian qua trên địa bàn thành phố còn những khó khăn, hạn chế. Đó là, công tác tuyên truyền về Cuộc vận động chưa được quan tâm đúng mức, chưa thường xuyên, liên tục. Vì vậy, việc khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện Cuộc vận động chưa thật sự hiệu quả. Tình trạng hàng kém chất lượng, hàng giả, gian lận thương mại, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.… vẫn còn xuất hiện trên thị trường, gây thiệt hại cho sản xuất và ảnh hưởng lớn quyền lợi của người tiêu dùng. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động một số quận, huyện chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc, sơ kết rút kinh nghiệm...

* TP Cần Thơ triển khai các biện pháp trọng tâm gì để Cuộc vận động ngày càng đi vào chiều sâu, thưa đồng chí?

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; là trách nhiệm, quyền lợi và thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người dân Việt Nam; góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường nội địa, từng bước vươn ra thị trường khu vực và thế giới.

Với ý nghĩa đó, thời gian tới, thành phố tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường công tác triển khai, quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương, Chính phủ về thực hiện Cuộc vận động một cách sâu rộng, có hiệu quả, trọng tâm là Thông báo Kết luận số 264-TB/TW của Bộ Chính trị ngày 31-7-2009, Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/ 2015 của Ban Bí thư, Quyết định số 634/QĐ-TTg ngày 29/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động giai đoạn 2014-2020… để nâng cao hơn nữa nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ thực hiện Cuộc vận động. Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thành phố chủ động tham mưu với cấp ủy, đề xuất với chính quyền tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Cuộc vận động ở địa phương, đơn vị; đưa nội dung thực hiện Cuộc vận động thành một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH Dược phẩm Phương Nam.

Hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, vì vậy, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo Cuộc vận động thuộc các cơ quan quản lý nhà nước tham mưu thành phố rà soát, ban hành bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích sản xuất, kinh doanh nhằm thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định và phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới, các Hiệp định thương mại tự do Việt Nam đã ký kết…; vận động các doanh nghiệp đẩy mạnh đổi mới, ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các cam kết bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng, sản phẩm có thế mạnh ở địa phương, quan tâm xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa Việt Nam…

Thành phố phát huy hơn nữa vai trò của MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trong việc tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trong cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng; kịp thời biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình hay trong sản xuất và tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt… góp phần thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động. Vấn đề quan trọng nhất, các hoạt động thực hiện Cuộc vận động phải xác định rõ trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả; tránh hình thức, lãng phí.

* Xin cảm ơn đồng chí!

Thanh Long (thực hiện)

Chia sẻ bài viết