03/06/2015 - 14:21

Nhịp cầu dân cử

Tình hình sử dụng biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri, các kiến nghị sau giám sát của Thường trực HĐND thành phố và các Ban của HĐND thành phố về tình hình sử dụng biên chế trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2015, UBND thành phố cho biết:

a) Biên chế giao đầu năm 2014:

Thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-HĐND của HĐND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố ban hành Quyết định số 4586/QĐ-UBND ngày 25-12-2013 về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp năm 2014 của thành phố, cụ thể:

Tổng số: 22.423 biên chế; Trong đó: Biên chế cấp thành phố: 8.967; biên chế cấp huyện: 12.749; biên chế dự phòng: 707.

b) Biên chế giao bổ sung trong năm 2014:

Tính đến ngày 30-10-2014, thành phố đã giao bổ sung 519 biên chế cho các cơ quan, đơn vị do thành lập mới, bổ sung chức năng, nhiệm vụ và định mức biên chế theo quy định. Như vậy, tổng số biên chế giao các đơn vị cụ thể như sau:

Tổng số: 22.423 biên chế; Trong đó: biên chế cấp thành phố: 9.186; biên chế cấp huyện: 13.049; biên chế dự phòng: 188.

c) Kết quả thực hiện:

- Biên chế công chức, viên chức trong đơn vị sự nghiệp được thực hiện tính đến ngày 30-9-2014:

Tổng số: 21.838 biên chế/22.423 biên chế:

+ Biên chế cấp thành phố: 8.897/9.186 biên chế;

+ Biên chế cấp huyện: 12.941/13.049 biên chế;

- Biên chế chưa thực hiện: 585 biên chế, cụ thể:

+ Biên chế cấp thành phố: 289 biên chế, trong đó:

+ Biên chế cấp huyện: 108 biên chế, trong đó:

- Dự phòng: 188 biên chế.

d) Nguyên nhân chưa sử dụng hết biên chế năm 2014:

- Quy trình tuyển dụng viên chức theo quy định Luật Viên chức, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức với thời gian tối thiểu là 3 tháng. Do đó, các đơn vị được bổ sung biên chế đang thực hiện tuyển dụng, chưa tổng hợp báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức trong kỳ thi tuyển, xét tuyển (vì số liệu báo cáo tính đến ngày 30-9-2014);

- Một số cơ quan, đơn vị chưa có nguồn tuyển dụng để đáp ứng nhu cầu, vị trí công việc, đặc biệt khối y tế (bác sĩ chuyên khoa, điều dưỡng);

- Biên chế dự phòng chưa sử dụng hết do dự kiến giao bổ sung cho Bệnh viện Đa khoa thành phố sau khi chia tách khoa sản để thành lập Bệnh viện phụ sản, Bệnh viện Nhi đồng, tuy nhiên tiến độ xây dựng bệnh viện chậm…

(Xem tiếp kỳ sau)

Chia sẻ bài viết