27/08/2011 - 20:03

Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương

Ngày 27-8, Hội nghị tổng kết hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006-2010 đã được tổ chức tại Hà Nội. Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị.

Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006-2010 nêu rõ: Hội đồng tổ chức nhiều cuộc hội thảo lớn về các chủ đề quan trọng, cấp thiết về: Đảng cầm quyền, phương thức lãnh đạo của Đảng; kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng; kiến nghị với Đảng, Nhà nước những chủ trương giải pháp, ứng phó...

Hội đồng đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm cấp Nhà nước về lý luận chính trị giai đoạn 2006-2010. Những kết quả nghiên cứu của Chương trình đã đóng góp trực tiếp vào dự thảo các nghị quyết Trung ương (khóa X) và dự thảo các văn kiện trình Đại hội XI. Kết quả nghiên cứu không chỉ tổng kết thực tiễn mà còn góp phần phát triển lý luận chính trị của Đảng trên những vấn đề cơ bản và hệ trọng như: tiếp tục làm sáng tỏ những vấn đề đặc điểm của thời đại, của tình hình thế giới hiện nay; về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo, phù hợp với tình hình Việt Nam; về phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế; về phát triển văn hóa - xã hội; về chiến lược bảo vệ Tổ quốc; về phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong tình hình mới.... Hội đồng đã tổ chức tốt và có hiệu quả các hội thảo lý luận quốc tế; trao đổi một số vấn đề lý luận - thực tiễn với một số đảng cộng sản và đảng cầm quyền.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh nhiệt liệt biểu dương những kết quả nghiên cứu lý luận của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2006-2010. Đề cập về phương hướng hoạt động của Hội đồng nhiệm kỳ 2011-2015, đồng chí Lê Hồng Anh nhấn mạnh: hoạt động khoa học chuyên sâu của Hội đồng cần tiếp tục tập trung vào việc tổ chức nghiên cứu sâu hơn những vấn đề lý luận - thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong những thập kỷ tới; cung cấp được hệ thống luận cứ khoa học mới phục vụ thiết thực cho mục tiêu xây dựng nước ta trở thành một nước công nghiệp hiện đại, theo định hướng xã hội chủ nghĩa, như văn kiện Đại hội XI của Đảng đã nêu.

Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức thực hiện tốt nghiên cứu lý luận - thực tiễn về xây dựng Đảng Cộng sản Việt Nam cầm quyền trong phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo; cung cấp các luận cứ khoa học mới thật sự thiết thực và kịp thời để phục vụ trực tiếp cho việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992.

Hội đồng tổ chức thực hiện tốt nghiên cứu lý luận - thực tiễn về định hướng, quan điểm, giải pháp: phát triển văn hóa và con người Việt Nam trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giải quyết các vấn đề xã hội ở nước ta hiện nay; giải quyết những vấn đề về quốc phòng - an ninh - đối ngoại trong tình hình mới. Hội đồng tổ chức tốt hơn, có hiệu quả thiết thực hơn việc trao đổi các vấn đề lý luận - thực tiễn với một số đảng cộng sản và đảng cầm quyền.

Thông qua việc chủ trì Chương trình trọng điểm cấp nhà nước “Nghiên cứu khoa học về lý luận chính trị giai đoạn 2011-2015” và việc khai thác, kế thừa kết quả nghiên cứu của các chương trình, đề tài khoa học xã hội khác; việc tổng hợp, quy tụ “chất xám” của các chuyên gia và các nhà khoa học trong cả nước, Hội đồng Lý luận Trung ương phải bảo đảm góp phần cung cấp kịp thời hệ thống luận cứ khoa học mới thật sự có giá trị để phục vụ trực tiếp cho quá trình soạn thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng và một số nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. Đây là nhiệm vụ bao trùm của Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2011-2015.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết