13/05/2009 - 09:04

Đồng chí Trương Tấn Sang:

Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác văn phòng cấp ủy

Ngày 12-5, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc công tác văn phòng tỉnh ủy, thành ủy.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã biểu dương những cố gắng, nỗ lực và đóng góp của hệ thống văn phòng cấp ủy trong cả nước vào những kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, vào những thành tựu mà đất nước ta đã đạt được trong hơn 2 năm qua.

Đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ: Trước hết, các văn phòng cấp ủy phải chủ động phối hợp với các ban đảng tham mưu cho cấp ủy tiến hành ngay việc nghiên cứu, quán triệt, xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 9 (khóa X) cùng với việc tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị khác của Trung ương; bám sát tình hình thực tiễn của đất nước, của mỗi địa phương, tình hình triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng, luật pháp, chính sách của Nhà nước để phản ánh kịp thời cho cấp ủy, phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; chủ động và nâng cao chất lượng tham mưu giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình làm việc theo đúng quy chế; phát hiện và giải quyết kịp thời những vấn đề khó khăn, phức tạp mới nảy sinh, nhất là về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, tôn giáo, dân tộc…, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội X của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương.

Cùng với tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội, căn cứ vào sự chỉ đạo của Trung ương, các văn phòng cấp ủy ngay từ bây giờ cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XI của Đảng.

Với chức năng là một trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ cấp ủy, Văn phòng Trung ương Đảng và văn phòng tỉnh ủy, thành ủy phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và nâng cao hơn nữa chất lượng của công tác này; cần bám sát định hướng công tác của cấp ủy để nắm và phản ảnh tình hình; thông tin cần nhanh nhạy, chính xác, trung thực về tình hình đang diễn ra và dự báo được sát đúng xu hướng của tình hình, cả chiều thuận và chiều không thuận để có ích nhất cho lãnh đạo. Trên tinh thần này, Văn phòng Trung ương Đảng khẩn trương giúp Ban Bí thư xem xét điều chỉnh, bổ sung Quy định 84-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa VII) về chấp hành chế độ thông tin, báo cáo lên Trung ương cho phù hợp với tình hình mới; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống các cơ quan đảng, từ Trung ương đến địa phương đi liền với bảo mật tuyệt đối, không để lộ lọt những thông tin mật, tối mật, tuyệt mật. Hội nghị làm việc đến hết ngày 13-5.

HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết