15/09/2011 - 09:11

Tiếp tục cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động của Văn phòng Trung ương Đảng

Chiều 14-9, tại Hà Nội, các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCHTW Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đã làm việc với cán bộ chủ chốt của Văn phòng Trung ương Đảng. Cùng dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, các ban Đảng ở Trung ương.

Báo cáo của Văn phòng Trung ương nêu rõ: Sau 4 năm thực hiện việc hợp nhất cơ quan theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X), Văn phòng Trung ương Đảng đã nhanh chóng củng cố kiện toàn tổ chức, sắp xếp, phân công cán bộ, triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hoạt động của các đơn vị đi vào nền nếp, làm tốt việc tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo các hoạt động của Đảng, xây dựng cơ quan, đảng bộ và các đoàn thể trong đơn vị ngày càng trưởng thành, vững mạnh. Văn phòng Trung ương đã tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu về xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Các vấn đề đưa vào chương trình làm việc được lựa chọn kỹ, đúng chức năng, thẩm quyền theo Quy chế làm việc, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các công việc của Đảng và đất nước. Văn phòng Trung ương đã hoàn thành tốt công tác tham mưu trong việc chuẩn bị và phục vụ Đại hội lần thứ XI của Đảng...

Kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò hết sức quan trọng của Văn phòng Trung ương Đảng - cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng, phối hợp điều hòa hoạt động của các cơ quan tham mưu của Trung ương Đảng; tham mưu về chủ trương và các chính sách lớn thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội, nội chính; tham mưu về nguyên tắc và chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng;... bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng; đồng thời là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ lãnh đạo...

NGUYỄN THỊ SỰ- HƯƠNG THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết