20/06/2008 - 08:09

Thực hiện cải cách tiền lương theo đúng lộ trình

6 tháng cuối năm, Bộ Lao động sẽ trình Chính phủ phương án tiếp tục thực hiện cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công theo đúng lộ trình đã được Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) thông qua. Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đàm Hữu Đắc đã cho biết như vậy tại cuộc gặp gỡ báo chí, ngày 19-6, tại Hà Nội.

Cũng trong 6 tháng cuối năm, ngành tập trung chỉ đạo và tổ chức có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về dạy nghề, việc làm, giảm nghèo bằng nhiều giải pháp đồng bộ, nhân rộng các mô hình dạy nghề gắn với tạo việc làm, tăng thu nhập, giảm nghèo; tổ chức thẩm định, phê duyệt, giải ngân nhanh các dự án vay vốn tạo việc làm, giảm nghèo, tạo thêm nhiều chỗ làm việc mới, thu hút lao động. Phối hợp với ngân hàng chính sách thực hiện tốt việc giải ngân cho vay là hộ nghèo, học sinh học nghề, tạo việc làm, xuất khẩu lao động, đúng đối tượng, đúng chính sách và kịp thời, mở rộng các hoạt động thông tin giao dịch việc làm để gắn kết cung - cầu trên thị trường lao động trong nước, xuất khẩu lao động. Huy động và tập trung nguồn lực cho mục tiêu giảm nghèo theo Chỉ thị số 04/CT- TTg ngày 25-1-2008 của Thủ tướng Chính phủ, đặc biệt là ưu tiên cho 58 huyện nghèo nhất.

Ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, hướng dẫn việc thực hiện chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, điều kiện lao động, an toàn, bảo hộ lao động; thực hiện các giải pháp để xây dựng quan hệ lao động hài hòa, lành mạnh, thí điểm xây dựng thỏa ước lao động tập thể ngành; tăng cường kiểm tra nắm bắt và giải quyết kịp thời các tranh chấp lao động, nhằm giảm thiểu các cuộc đình công, lãn công của người lao động trong các doanh nghiệp.

Đối với người có công với cách mạng, đối tượng xã hội, người nghèo, ngành nỗ lực tổ chức thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách đã ban hành, làm tốt việc chi trả trợ cấp ưu đãi; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, từ thiện nhân đạo, huy động thêm các nguồn lực xã hội để góp phần đảm bảo ổn định và từng bước nâng cao mức sống các gia đình chính sách, người nghèo. Tăng cường kiểm tra, nắm tình hình đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng cao, vùng sâu, ở các địa phương bị thiên tai, dịch bệnh nặng, những người thu nhập thấp, kinh tế quá khó khăn do tác động của chỉ số giá cả tăng mạnh để có giải pháp hỗ trợ kịp thời, không để người dân bị đói, trẻ em bỏ học, tạo điều kiện cho bà con ổn định đời sống và sản xuất.

PHÚC HẰNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết