17/08/2008 - 08:08

Thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường ở 10 tỉnh, thành phố

(Cổng TTĐT Chính phủ)- Theo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng, 4 thành phố trực thuộc Trung ương và 6 tỉnh sẽ được lựa chọn để thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân (HĐND) ở huyện, quận, phường và 500 xã thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch Ủy ban nhân dân.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nội vụ hoàn chỉnh thành Đề án về thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường và thí điểm nhân dân bầu trực tiếp Chủ tịch UBND xã, đảm bảo tiến độ trình các cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung Đề án cần tập trung làm rõ sự cần thiết, mục đích và yêu cầu của việc thí điểm, nhấn mạnh yêu cầu về bảo đảm tính thống nhất, thông suốt, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước và đề xuất được áp dụng những quy định thí điểm có khác với Hiến pháp, các luật về tổ chức và hoạt động của HĐND và UBND.

Đề án phải bám sát tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, lồng ghép trong Đề án nội dung thí điểm tổ chức chính quyền đô thị và thực hiện chế độ thủ trưởng trong các cơ quan hành chính nhà nước. Xác định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND cấp trên, UBND và Chủ tịch UBND trong trường hợp không tổ chức HĐND cũng như quyền hạn, nhiệm vụ của chính quyền nông thôn và chính quyền đô thị. Dựa trên tiêu chí về địa bàn đô thị, nông thôn, yếu tố địa lý và tính hiệu quả để xác định phạm vi thí điểm.

ĐỨC TUÂN

Chia sẻ bài viết