05/11/2008 - 08:26

Đại hội X Công đoàn Việt Nam

Thảo luận những vấn đề bức xúc của người lao động

* Công bố danh sách 160 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X

Ngày 4-11, các đại biểu dự Đại hội X Công đoàn Việt Nam tiếp tục thảo luận tại tổ và hội trường về Báo cáo tổng kết phong trào công nhân, hoạt động công đoàn 5 năm 2003-2008; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2008-2013; đóng góp ý kiến vào Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi).

Các đại biểu tập trung đánh giá sự phát triển về mọi mặt của giai cấp công nhân, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Việt Nam 5 năm qua, làm rõ những vấn đề còn tồn tại, thiếu sót, những vấn để nổi lên cần giải quyết trong phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn. Những giải pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 20 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương khóa X “Về tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và việc đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn cho phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các đại biểu tập trung thảo luận những vấn đề bức xúc của người lao động như việc chăm lo nhà ở cho người lao động, đặc biệt là ở các khu công nghiệp, khu chế xuất; công đoàn với việc tham gia xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách về đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ cho người lao động; tư vấn pháp luật cho người lao động. Các đại biểu cũng đặc biệt quan tâm đến vai trò của công đoàn trong tham gia xây dựng và thực hiện tiền lương, tiền công; kiểm tra, giám sát việc thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động và các chế độ, chính sách liên quan người lao động... Các đại biểu cũng kiến nghị các giải pháp thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ của các cấp công đoàn giai đoạn 2008 - 2013, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa X) về đẩy mạnh xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

Chiều 4-11, Ban Tổ chức Đại hội X Công đoàn Việt Nam đã công bố danh sách 160 ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X vừa được bầu tại Đại hội. Hầu hết các ủy viên đều có số phiếu tín nhiệm cao.

Tối 4-11, Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X họp phiên toàn thể lần thứ nhất, bầu Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa X. Kết quả bầu sẽ được công bố trong phiên bế mạc Đại hội sáng 5-11.

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết