03/06/2018 - 16:42

Thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về phát triển bền vững, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

(CT)- UBND TP Cần Thơ vừa có Quyết định số 1324/QĐ-UBND thành lập Ban Chỉ đạo thành phố về phát triển bền vững, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh (gọi tắt là BCĐ).

BCĐ do Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Võ Thành Thống làm Trưởng Ban; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ Lê Văn Tâm làm Phó Trưởng Ban, phụ trách lĩnh vực phát triển bền vững, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thanh Dũng làm Phó Trưởng Ban, phụ trách lĩnh vực hỗ trợ, đổi mới phát triển doanh nghiệp thành phố.

BCĐ có nhiệm vụ tham mưu UBND thành phố chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp như: phát triển bền vững; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; hỗ trợ đổi mới và phát triển doanh nghiệp.

Về phát triển bền vững: xây dựng chương trình, kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bền vững TP Cần Thơ giai đoạn đến 2020, tầm nhìm 2030. Lồng ghép các nội dung Chiến lược phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn đến năm 2020 trong quá trình hoạch định chính sách; xây dựng và thực hiện quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng, phổ biến và nhân rộng các mô hình hoạt động có hiệu quả trên các lĩnh vực. Tổ chức giám sát, đánh giá các tiêu chí, mục tiêu chương trình, kế hoạch phát triển bền vững thành phố đảm bảo phù hợp với thực tiễn.

Về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh: lập kế hoạch, chương trình hành động của thành phố nâng cao Chỉ số PCI, PAPI của thành phố; nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, hiệu quả quản trị và hành chính công của thành phố, đề xuất trình UBND thành phố xem xét, chỉ đạo; kiểm tra, giám sát thường xuyên đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm để nâng cao các Chỉ số PCI, PAPI.

Về hỗ trợ đổi mới và phát triển doanh nghiệp: đề xuất chỉ đạo hỗ trợ đổi mới và phát triển doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và thực hiện phương án sắp xếp, cổ phần hóa, giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghiệp nhà nước. Xây dựng chương trình, kế hoạch, cơ chế chính sách về quản lý, hỗ trợ đổi mới và phát triển doanh nghiệp trình UBND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền. Hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra việc thực hiện theo chủ trương chương, chính sách và pháp luật của nhà nước đối với các doanh nghiệp theo qui định...

ANH KHOA

Chia sẻ bài viết