01/07/2008 - 21:48

Tập trung xóa đói giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 1-7, Ủy ban Dân tộc triển khai Nghị định 60/2008/NĐ-CP, ngày 9-5-2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Dân tộc và bàn phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm.

Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Dân tộc tập trung củng cố, kiện toàn cơ quan công tác dân tộc; xây dựng một số đề án trình Chính phủ và Thủ tướng trong năm 2008 và 2009 gồm: Quy chế hoạt động của thành viên Ủy ban Dân tộc, các đề án về: phát triển kinh tế- xã hội các xã miền núi, biên giới khu vực Đông Nam Bộ; điều tra xây dựng Bộ dữ liệu về dân tộc thiểu số Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số đến năm 2015 và 2020. Ủy ban Dân tộc sẽ tổ chức các đoàn đi khảo sát ở địa phương vùng dân tộc miền núi phục vụ việc đánh giá tình hình thực hiện chính sách dân tộc ở cơ sở và nghe các ý kiến đề xuất của địa phương làm cơ sở xây dựng chính sách mới, tập trung vào các lĩnh vực xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nguồn nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thời gian tới, Ủy ban Dân tộc tiếp tục thực hiện Chương trình 135 giai đoạn II, Quyết định 134 về Chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn; Quyết định số 32/2007/QĐ-TTg về việc cho vay vốn phát triển sản xuất đối với hộ đồng bào đặc biệt khó khăn; Quyết định 975/QĐ-TTg về cấp một số báo, tạp chí cho vùng đồng bào dân tộc miền núi; Quyết định số 33/2007/QĐ-TTg về chính sách Hỗ trợ di dân thực hiện định canh định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2007-2010....

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết