22/06/2012 - 21:59

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(CT)- Ngày 22-6-2012, đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ đã chủ trì Hội nghị quán triệt Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ) trong tình hình mới.

Trong 10 năm (2001-2011), phong trào Toàn dân BVANTQ của thành phố đã phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, bám sát nhiệm vụ chính trị, cảnh giác đấu tranh, làm thất bại âm mưu “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ cùng các hoạt động kích động, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xã hội. Phong trào đã huy động được các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy; phát hiện, tố giác tội phạm, quản lý giáo dục, cảm hóa người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư, góp phần giữ vững trật tự, an toàn xã hội...

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt tinh thần Chỉ thị số 09-CT/TW và Chương trình của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và toàn dân để nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân BVANTQ. Theo đó, thành phố tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của nhân dân đối với phong trào Toàn dân BVANTQ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Hữu Lợi yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức thành viên cần quán triệt và thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW; gắn việc thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Lãnh đạo địa phương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân BVANTQ; đồng thời, kịp thời biểu dương, nhân rộng điển hình cá nhân, mô hình thực hiện tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết