08/12/2022 - 10:06

Tiền Giang

Tăng cường quản lý mã số vùng trồng

(CT) - UBND tỉnh Tiền Giang vừa chỉ đạo ngành chức năng tăng cường quản lý mã số vùng trồng và giao các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng trên phần mềm cấp, quản lý mã số vùng trồng trực tuyến. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm trong cấp, quản lý mã số vùng trồng; hướng dẫn và xác định các đối tượng cây trồng ưu tiên cấp mã số vùng trồng theo điều kiện của tỉnh. Tìm kiếm thị trường, mời gọi doanh nghiệp nhằm tạo mối liên kết tiêu thụ nông sản của các vùng trồng. Xây dựng, bổ sung các chỉ tiêu về mã số vùng trồng vào nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kiểm soát sinh vật gây hại đối với các vùng trồng được cấp mã số. Hướng dẫn thiết lập, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng mã số vùng trồng để kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. 

NGUYÊN ĐẠT (tổng hợp)

Chia sẻ bài viết