17/09/2011 - 08:25

TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG:

Tăng cường kiểm tra, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Ngày 16-9 tại Hà Nội, các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng; Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đồng chí Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương (KTTW) đã báo cáo kết quả công tác của Ủy ban KTTW từ sau Đại hội XI của Đảng đến nay; tình hình thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; các nhiệm vụ trọng tâm đến hết năm 2011.

Ngay sau Đại hội XI của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định và tập trung vào công tác xây dựng ngành. Ủy ban đã chủ động xây dựng các dự thảo văn bản để trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị; xem xét, kết luận kịp thời các trường hợp cán bộ diện Trung ương quản lý tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII, HĐND các cấp có đơn thư tố cáo; báo cáo, đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số trường hợp có vi phạm; tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư thành lập các đoàn giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng; tham mưu giúp Ban Bí thư tiếp tục ban hành quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Trung ương với một số cơ quan; nhận xét, thể hiện chính kiến về việc bổ nhiệm cán bộ. Cùng với kiện toàn tổ chức, Ủy ban đã tập trung vào các lĩnh vực công tác: kiểm tra dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng cấp dưới; giám sát chuyên đề đối với tổ chức đảng và đảng viên; xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng theo thẩm quyền; xem xét giải quyết tố cáo đối với đảng viên thuộc diện Trung ương quản lý; giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng theo thẩm quyền; kiểm tra tài chính đảng; công tác tuyên truyền, nghiên cứu khoa học. Qua kiểm tra, giám sát, Ủy ban đã nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, yêu cầu các đơn vị chấn chỉnh một số tồn tại, yếu kém, nhất là trong quá trình giao, quản lý và khai thác đất dự án, quản lý nhà, đất, phê duyệt dự án đầu tư, thực hiện các chương trình, dự án liên quan đến xóa đói giảm nghèo, định canh định cư...

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Hoạt động kiểm tra là một bộ phận quan trọng của công tác xây dựng Đảng, bảo đảm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, làm cho Đảng ta luôn trong sạch vững mạnh. Những năm qua, hoạt động kiểm tra của Đảng đã đạt nhiều kết quả quan trọng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn do Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao, do Điều lệ Đảng quy định, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của toàn Đảng... Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Đảng đã nỗ lực cố gắng, vượt qua khó khăn, thử thách, âm thầm lặng lẽ, thậm chí phải chịu đựng hy sinh để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.n

NGUYỄN THỊ SỰ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết