07/04/2024 - 08:12

Tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa có kế hoạch về thực hiện Kế hoạch số 276-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Lãnh đạo ngành Giáo dục TP Cần Thơ thăm các bé Trường Mầm non Sơn Ca (quận Bình Thủy) đầu năm 2024.

Theo đó, UBND thành phố xác định quán triệt, triển khai hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cấp, các ngành trong thành phố và toàn xã hội về công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em, góp phần quan trọng vào sự phát triển bền vững, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo Chỉ thị số 28-CT/TW. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu là: tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện công tác trên; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và hành động về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; tiếp tục tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em cũng như tiêu chuẩn, quy trình tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản cho trẻ em phù hợp giai đoạn mới. Ðồng thời, thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách, pháp luật về trẻ em; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư và tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án, kế hoạch về chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em...

UBND thành phố phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trên tại các sở ban ngành liên quan. Trong đó, thành phố giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp sở, ban ngành liên quan tham mưu UBND thành phố xây dựng và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, Kế hoạch số 276-KH/TU và kế hoạch này, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của thành phố. Sở Giáo dục và Ðào tạo thành phố chủ trì, phối hợp rà soát, trình cấp có thẩm quyền đề nghị sửa đổi, bổ sung hoàn thiện cơ chế, chính sách, văn bản pháp luật, tiêu chuẩn về nhà trường an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em...

Tin, ảnh: B.NG

 

Chia sẻ bài viết