20/05/2019 - 09:20

Đồng chí Nguyễn Văn Tấn, Bí thư Chi bộ khu vực Thới Thuận, phường Phước Thới

Tăng cường chấn chỉnh những biểu hiện chưa tốt trong cán bộ, đảng viên

Từ khi quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, cán bộ, đảng viên trong chi bộ có nhiều chuyển biến trong việc chấp hành các quy định, tích cực tham gia các phong trào, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ lãnh đạo vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu kinh tế đạt hiệu quả; vận động xã hội hóa huy động sức dân chỉnh trang đô thị, giữ vệ sinh môi trường, thu các loại thuế, quỹ đạt và vượt chỉ tiêu… Qua đó, góp sức cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện đạt các tiêu chí để phường Phước Thới đạt văn minh đô thị.

Theo tôi, để Nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực thì cần thực hiện song hành với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy đảng tiếp tục quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nhằm kịp thời uốn nắn, ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức chính trị, ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nhất là phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu để quần chúng noi theo. Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những hành động cụ thể, thiết thực gắn với thực tế đời sống; đẩy mạnh chăm lo đời sống nhân dân; biểu dương, nhân rộng những mô hình, điển hình, cách làm hay tạo sự lan tỏa trong cộng đồng về làm theo gương Bác.

Các cấp ủy cần tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời biểu dương những kết quả tốt, chấn chỉnh những biểu hiện chưa tốt, góp phần xây dựng tổ chức đảng ngày càng trong sạch vững mạnh. Đồng thời, phát huy vai trò, trách nhiệm của Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết