03/06/2023 - 21:00

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Các cấp, các ngành huyện Phong Điền xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, các cấp, các ngành trong huyện đã làm thất bại âm mưu và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, góp phần xây dựng niềm tin trong các tầng lớp nhân dân.

Nhóm NN65 xã Nhơn Nghĩa đọc báo Đảng để nắm thông tin chính thống phục vụ công tác tuyên truyền.

Nhóm NN65 xã Nhơn Nghĩa đọc báo Đảng để nắm thông tin chính thống phục vụ công tác tuyên truyền.

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (Nghị quyết số 35) và chỉ đạo của Thành ủy Cần Thơ, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Phong Điền đã ban hành Kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị và nhân dân trên địa bàn huyện.

Với quyết tâm lớn trong tổ chức triển khai thực hiện, đến nay huyện Phong Điền đã thu được một số kết quả tích cực. Đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Nhơn Nghĩa, cho biết: Theo chỉ đạo của huyện, Đảng ủy xã đã thành lập Nhóm NN65; thành lập Tổ dư luận xã hội xã và tổ dư luận xã hội tại 14 ấp. Hoạt động của Nhóm NN65 là thực hiện các nhiệm vụ đấu tranh, phản bác thông tin xấu, độc; chia sẻ các thông tin tích cực lên trang chính thống, các nhóm Zalo, Facebook do Nhóm NN65 thiết lập, các trang cá nhân, nhằm tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Chị Lư Thị Đào, Bí thư Xã đoàn, thành viên Nhóm NN65, chia sẻ: “Tôi thường xuyên nghiên cứu, tìm tòi những chủ trương, chính sách mới và những thông tin tích cực lên trang facebook “Xã đoàn Nhơn Nghĩa”, nhóm Zalo “Xã đoàn Nhơn Nghĩa” để đoàn viên thanh niên và nhân dân dân biết, cảnh giác với âm mưu, thủ đoạn của kẻ xấu”.

Các tổ dư luận xã hội xã và ấp thường xuyên nắm bắt thông tin, dư luận, tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời tham mưu, đề xuất cấp ủy đảng, chính quyền giải quyết kịp thời, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, lôi kéo làm những việc sai trái; đồng thời, tổng hợp để phản ánh tại hội nghị giao ban an ninh tư tưởng do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức hằng tháng. Đồng chí Huỳnh Thanh Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã, khẳng định: “Những năm qua, các nguyện vọng chính đáng của nhân dân như nâng cấp giao thông, chính sách tái định cư, đền bù giải phóng mặt bằng, an sinh xã hội,… được giải quyết tốt, kịp thời. Chính vì thế, các công trình dự án lớn triển khai trên địa bàn được nhân dân đồng thuận cao, không có trường hợp bị kẻ xấu lợi dụng để lôi kéo, kích động để chống đối chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Trên địa bàn xã không có trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật, vu khống lên mạng xã hội”.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Nghị, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 35 huyện Phong Điền, thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị, BTV Huyện ủy chỉ đạo triển khai các giải pháp đồng bộ, mang lại hiệu quả. Công tác phổ biến, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai thực hiện nghiêm túc. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên ngày càng nâng cao chất lượng, lồng ghép nội dung bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng vào các bài giảng. Công tác nghiên cứu, nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, định hướng dư luận xã hội được quan tâm sát sao, có chuyển biến tích cực; bảo đảm nắm bắt tình hình, định hướng kịp thời trước các hoạt động, sự kiện lớn của địa phương. Công tác phối hợp các lực lượng trong nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; vấn đề an ninh tôn giáo; vấn đề môi trường được triển khai thực hiện kịp thời, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền, thông tin nội dung tích cực, chính thống và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên phương tiện thông tin đại chúng được tăng cường. Thông tin, tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa phương, kết quả phong trào thi đua yêu nước, gương điển hình tiên tiến… theo phương châm “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực” được đẩy mạnh. Trong 5 năm qua, Đài Truyền thanh huyện đã thực hiện được 335 chuyên mục, 445 tin bài và chuyên đề, 6.222 phút tuyên truyền về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương, chính sách của Đảng, phong trào thi đua yêu nước, phong trào cách mạng tại địa phương… Qua đó xây dựng niềm tin của nhân dân với Đảng và Nhà nước.

Nhằm tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, huyện đã xây dựng lực lượng chuyên sâu, rộng khắp thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Hữu Nghị cho biết: Huyện chú trọng kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 huyện, Tổ thư ký của Ban Chỉ đạo 35 huyện, Tổ cộng tác viên huyện, các nhóm 35 huyện và cơ sở, thành lập tổ dư luận xã hội ở 75 ấp. Các tổ chức này tích cực thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của cấp trên; chia sẻ thông tin tích cực lên trang chính thống như “Phong Điền ngày mới”, “An ninh Phong Điền”, “Chiến sĩ sao vuông”, “Cầm thi giang”, “Tây Đô anh hùng”; nắm bắt dư luận và nguyện vọng của nhân dân để đề xuất giải quyết kịp thời; viết 25 bài đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù dịch gửi về Ban Chỉ đạo 35 thành phố.

Trong 5 năm qua, các lực lượng chức năng của huyện đã phát hiện và xử lý 6 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về chính sách thuế xăng dầu, chính sách hỗ trợ người khó khăn ảnh hưởng dịch COVID-19, chính sách của Nhà nước lên tài khoản cá nhân, đã yêu cầu tháo gỡ và xử phạt hành chính 30 triệu đồng. Nhờ thực hiện tốt các giải pháp, 5 năm qua, trên địa bàn huyện không có trường hợp cán bộ, đảng viên và người dân bị lợi dụng, xúi giục làm những việc sai trái, sai luật định. Các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực, nhất là các công trình, dự án triển khai trên địa bàn được sự đồng thuận cao…

Đồng chí Nguyễn Hữu Nghị cho biết: Với quyết tâm chính trị cao, trong thời gian tới, huyện tiếp tục quán triệt Nghị quyết số 35 trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, chia sẻ thông tin tích cực lên các trang chính thống, đặc biệt là các thông tin về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch để mọi người nhận diện và phòng tránh; quan tâm xây dựng, củng cố lực lượng làm nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng… đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao trong giai đoạn mới.

Chia sẻ bài viết