01/02/2023 - 12:43

Sửa đổi thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế

(CT) - Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định 62/QĐ-BYT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT). Cụ thể, Quyết định 62/QĐ-BYT sửa đổi 3 thủ tục hành chính cấp Trung ương gồm: cấp thẻ BHYT lần đầu; cấp lại thẻ BHYT; đổi thẻ BHYT.

Trình tự thực hiện thủ tục cấp thẻ BHYT: Đối với người tham gia BHYT lần đầu ghi tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT và danh sách thành viên hộ gia đình tham gia BHYT (đối với người tham gia theo hộ gia đình). Người tham gia nộp hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội và chờ ký (vào ô người nộp hồ sơ) trong giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp lại thẻ BHYT. Cán bộ bộ phận một cửa cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện kiểm tra, nhận tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT; ghi giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả cấp thẻ BHYT.

Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, tổ chức BHYT phải chuyển thẻ BHYT cho cơ quan, tổ chức quản lý đối tượng hoặc cho người tham gia BHYT.

C.H

Chia sẻ bài viết