26/12/2007 - 10:57

Sửa đổi, bổ sung Luật báo chí, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí phát triển

Ngày 25-12- ngày thứ 2 Hội nghị Tổng kết 8 năm thi hành Luật Báo chí, các đại biểu đã được nghe phổ biến Quyết định số 75-QĐ/TW ngày 21-8-2007 của Ban Bí thư về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ lãnh đạo cơ quan báo chí và “Quyết định số 77/2007/QĐ-CP ngày 28/5 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Tiếp đó, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Đỗ quý Doãn đã đề xuất một số yêu cầu cụ thể để các cơ quan báo chí cùng nghiên cứu và bổ sung, sửa đổi một số điều của Luật Báo chí sắp ban hành. Đó là các nội dung về trách nhiệm, quyền hạn của tổng biên tập; quyền hạn và nghĩa vụ của nhà báo; điều kiện thành lập cơ quan, báo chí, chế tài bảo vệ cơ quan báo chí. Có những quy định mới phù hợp với các loại hình báo chí mới ra đời như truyền hình trên internet, truyền hình trên điện thoại di động, nhật ký cá nhân trên Internet (Blog)... Phân định chức năng người quản lý nhà nước; trách nhiệm và quyền hạn của Hội Nhà báo Việt Nam, những vấn đề liên quan đến kinh tế. Mục đích của việc sửa đổi bổ sung lần này nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và tác động của báo chí đối với mọi mặt đời sống xã hội; đáp ứng việc triển khai và thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về một số biện pháp tăng cường lãnh đạo và quản lý báo chí và Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa X.

Tại Hội nghị đã có 17 ý kiến phát biểu, đóng góp sửa đổi một số điều của Luật Báo chí; trong đó các ý kiến đều khẳng định việc tổng kết 8 năm thi hành Luật Báo chí là hết sức cần thiết vì đây sẽ là cơ sở tiến hành bổ sung những vấn đề mới để khắc phục những bất cập của Luật Báo chí ban hành năm 1999.

Tại báo cáo tổng kết 8 năm thực hiện Luật Báo chí đã nhất trí đánh giá: Sự ra đời của loại hình báo chí mới - báo điện tử, đội ngũ nhà báo ngày càng phát triển về chất lượng và số lượng; kinh tế báo chí ngày càng được khẳng định (nhiều cơ quan báo chí đã có doanh thu rất lớn từ quảng cáo). Tuy nhiên, hoạt động báo chí còn tồn tại một số vấn đề: Một số báo chí chưa thực hiện nghiêm tôn chỉ mục đích, đối tượng phục vụ của cơ quan mình; xu hướng thương mại hóa báo chí, tin giật gân gia tăng; tình trạng cửa quyền, đưa thông tin vi phạm Luật; nhiều tờ báo không tách biệt được tổ chức kinh doanh dịch vụ và thông tin báo chí... đang tác động không nhỏ đến đời sống báo chí ở nước ta.

THÚY NGA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết