04/04/2018 - 21:32

Đồng chí Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND thành phố:

Quyết tâm đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(CT)- Ngày 4-4, UBND TP Cần Thơ tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP Cần Thơ. Đồng chí Võ Thành Thống, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố triển khai Chỉ thị số 05/CT-UBND của UBND thành phố về việc thực hiện Nghị định của Chính phủ và Chương trình của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Nghị quyết số 18) và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” (Nghị quyết số 19) của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Triển khai Kế hoạch số 47/KT-UBND của UBND thành phố thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình số 28-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ thực hiện Nghị quyết số 19; Kế hoạch số 48/KH-UBND của UBND thành phố về thực hiện Nghị quyết số 10/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình của Chính phủ và Chương trình số 27-CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ về thực hiện Nghị quyết số 18. Lãnh đạo Sở Nội vụ thành phố cũng triển khai Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ; định hướng sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thời gian tới và giải đáp một số vấn đề đại biểu đặt ra tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Võ Thành Thống nhấn mạnh: Việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là nhiệm vụ phải thực hiện với tinh thần quyết tâm, quyết liệt và hiệu quả. Do vậy, việc thực hiện phải thận trọng, bài bản, nhất quán, nhân văn và không cầu toàn. Chính quyền các cấp và người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; đảm bảo đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị vừa tinh gọn, vừa nâng cao chất lượng hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Các cơ quan, ngành thành phố cần rà soát tổ chức bên trong, tiếp tục cơ cấu lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định. Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cấp, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân thành phố đồng thuận cao với chủ trương của Đảng và Nhà nước, kế hoạch của thành phố về sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đơn vị sự nghiệp công lập và tinh giản biên chế. Các ngành chức năng và quận, huyện cần phối hợp, rà soát báo cáo đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt 50% tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, đề xuất phương án dự kiến sắp xếp. Đẩy mạnh sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập; nâng cao chất lượng dịch vụ và hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm toàn diện về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy nhân sự và tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập. Nghiên cứu xây dựng chính sách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ thôi việc, hoặc nghỉ trước tuổi theo nguyện vọng. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị kiên quyết thực hiện nhiều giải pháp để đến năm 2021 giảm ít nhất 10% biên chế so với năm 2015…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết