14/01/2012 - 21:33

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG:

Quyết liệt, triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Sáng 14-1, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2012 ngành Nội vụ và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước gia đoạn 2011 - 2020.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, cho rằng kết quả của ngành Nội vụ đạt được trong năm 2011 vừa qua là khá toàn diện và đóng góp thiết thực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của đất nước. Bên cạnh những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà toàn ngành cần sớm khắc phục trong thời gian tới, đó là trong cải cách hành chính mặc dù có cố gắng, tiến bộ song chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiều thủ tục hành chính chưa phù hợp, vẫn gây phiền hà cho doanh nghiệp và nhân dân; bộ máy hành chính nhà nước còn cồng kềnh, nhiều tầng nấc, hiệu quả, hiệu lực hoạt động chưa cao, còn trùng giẫm, có lĩnh vực bị bỏ trống, chưa có ai chịu trách nhiệm chính; công tác quản lý nhà nước về công chức, công vụ, quy hoạch, bồi dưỡng cán bộ còn những bất cập ...

Đề cập tới các nhiệm vụ cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ, cải cách hành chính phải được coi là một nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Nội vụ và ngành Nội vụ trong năm 2012 và các năm tiếp theo. Trước hết, toàn ngành phải tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ để tiếp tục thực hiện hiệu quả Đề án 30; chủ trì xây dựng bộ tiêu chí đánh giá về thủ tục hành chính ; góp phần dựng nền hành chính dân chủ, trong sạch, vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả, từng bước hiện đại,... đáp ứng tốt yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Nhấn mạnh, là cơ quan là cơ quan thường trực tổ chức triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Nội vụ và ngành Nội chủ động triển khai những nội dung cải cách, những Đề án mà Bộ được phân công chủ trì ; cải cách tổ chức bộ máy hành chính; cải cách công chức, công vụ; ...Đồng thời, làm tốt công tác xây dựng thể chế, trong đó tập trung và đặt ưu tiên cao cho việc tham gia tổng kết thực hiện Hiến pháp 1992; làm tốt công tác tham mưu cho Chính phủ trong việc sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân,...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý ngành Nội vụ cần đặc biệt quan tâm tới việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức. Đẩy mạnh cải cách chế độ công chức, công vụ thông qua việc triển khai có hiệu quả công tác tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xác định rõ vị trí việc làm, trên cơ sở đó xác định biên chế; đổi mới phương thức tuyển chọn cán bộ, công chức;...Rà soát, tổng kết việc phân cấp hiện hành để bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn theo hướng phân cấp phải bảo đảm quy hoạch, cơ cấu kinh tế và sự quản lý thống nhất của Trung ương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Nội vụ phải khẩn trương hoàn thiện Đề án cải cách chính sách tiền lương trình Chính phủ xem xét, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, đảm bảo các quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của công dân, đi liền với đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết