13/07/2020 - 21:03

Quyền, nghĩa vụ của người được trợ giúp pháp lý và người thực hiện trợ giúp pháp lý 

Luật Trợ giúp pháp lý (TGPL) 2018 quy định những đối tượng được TGPL miễn phí, quyền và nghĩa vụ của người được TGPL: được trợ giúp mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác; được thông tin về quyền được TGPL...

Luật sư - cộng tác viên TGPL giải đáp thắc mắc cho người được TGPL.

Luật TGPL 2018 quy định người được TGPL gồm: người có công với cách mạng; người thuộc hộ nghèo; trẻ em; người dân tộc thiểu số cư trú ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo; người thuộc một trong các trường hợp sau đây có khó khăn về tài chính: cha đẻ, mẹ đẻ, vợ, chồng, con của liệt sĩ và người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; người nhiễm chất độc da cam; người cao tuổi; người khuyết tật; người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi là bị hại trong vụ án hình sự; nạn nhân trong vụ việc bạo lực gia đình; nạn nhân của hành vi mua bán người theo quy định của Luật Phòng, chống mua bán người; người nhiễm HIV.

Theo quy định trên thì Luật TGPL 2018 đã mở rộng từ 6 lên 14 diện người được TGPL miễn phí. Trong đó, đối tượng được kế thừa và mở rộng là trẻ em không nơi nương tựa thành tất cả trẻ em, người dân tộc thiểu số thường trú thành cư trú tại các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (cư trú sẽ rộng hơn thường trú vì cư trú bao gồm thường trú và tạm trú). Bên cạnh đó, Luật bổ sung 2 nhóm đối tượng là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo để bảo đảm chính sách hình sự đối với các nhóm đối tượng này.

Bên cạnh đó, luật này cũng quy định rất cụ thể về quyền của người được TGPL: được TGPL mà không phải trả tiền, lợi ích vật chất hoặc lợi ích khác; tự mình hoặc thông qua người thân thích, cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác yêu cầu TGPL; được thông tin về quyền được TGPL, trình tự, thủ tục TGPL khi đến tổ chức thực hiện TGPL và các cơ quan nhà nước có liên quan; yêu cầu giữ bí mật về nội dung vụ việc TGPL; lựa chọn một tổ chức thực hiện TGPL và người thực hiện TGPL tại địa phương trong danh sách được công bố; yêu cầu thay đổi người thực hiện TGPL khi người đó thuộc một trong các trường hợp quy định tại Luật này; thay đổi, rút yêu cầu TGPL; được bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật; khiếu nại, tố cáo về TGPL theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Song hành với quyền lợi, người được TGPL cũng có những nghĩa vụ: cung cấp giấy tờ chứng minh là người được TGPL; hợp tác, cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ có liên quan đến vụ việc TGPL và chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin, tài liệu, chứng cứ đó; tôn trọng tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL và cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến vụ việc TGPL; không yêu cầu tổ chức thực hiện TGPL khác TGPL cho mình về cùng một vụ việc đang được một tổ chức thực hiện TGPL thụ lý, giải quyết; chấp hành pháp luật về TGPL và nội quy nơi thực hiện TGPL.

Ngoài ra, để tạo điều kiện cho người thực hiện TGPL, Luật cũng quy định quyền và nghĩa vụ của người thực hiện TGPL. Cụ thể, người thực hiện TGPL có quyền thực hiện TGPL; được bảo đảm thực hiện TGPL độc lập, không bị đe dọa, cản trở, sách nhiễu hoặc can thiệp trái pháp luật; từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện TGPL trong các trường hợp Luật TGPL quy định và theo quy định của pháp luật về tố tụng; được bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ TGPL; bảo đảm chất lượng vụ việc TGPL; tuân thủ nguyên tắc hoạt động TGPL; nghiêm chỉnh chấp hành nội quy nơi thực hiện TGPL; bồi thường hoặc hoàn trả một khoản tiền cho tổ chức thực hiện TGPL đã trả cho người bị thiệt hại do lỗi của mình gây ra khi thực hiện TGPL theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, trợ giúp viên pháp lý còn có quyền tham gia các khóa tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ TGPL; thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công; được hưởng chế độ, chính sách theo quy định; luật sư, cộng tác viên TGPL ký kết hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm TGPL nhà nước được hưởng thù lao và chi phí thực hiện vụ việc TGPL theo quy định.

Bài, ảnh: HOÀNG YẾN

Chia sẻ bài viết