22/01/2021 - 08:02

Đại hội XIII của Đảng

Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch 

Đại hội (ĐH) XIII của Đảng - sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước, có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong toàn xã hội, định hướng tương lai của cả dân tộc, sẽ diễn ra từ ngày 25-1 đến 2-2-2021 tại Thủ đô Hà Nội.

Trước thềm ĐH XIII của Đảng, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung liên quan tới công tác chuẩn bị nhân sự ĐH XIII của Đảng; công tác chuẩn bị dự thảo Quy chế làm việc của ĐH, Quy chế bầu cử tại ĐH XIII...

 Xin đồng chí cho biết, số lượng, chất lượng cán bộ được quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương (BCHTƯ) khóa XIII so với khóa XII như thế nào?

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. 

- Trên cơ sở tổng kết công tác quy hoạch cán bộ cấp chiến lược nhiệm kỳ 2016-2021 và các nhiệm kỳ tiếp theo, Bộ Chính trị đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch về xây dựng quy hoạch BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Ðảng, Nhà nước nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đồng bộ, khách quan, minh bạch, hiệu quả; có nhiều nội dung đổi mới về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, quy trình, cách làm đối với từng nhóm chức danh; đồng thời, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan tham mưu trong công tác giới thiệu, đề xuất và thẩm định nhân sự quy hoạch cán bộ cấp chiến lược. Các đồng chí quy hoạch BCHTƯ, về cơ bản bảo đảm số lượng, cơ cấu, chất lượng; đã được đào tạo qua 5 lớp bồi dưỡng kiến thức mới cho cán bộ cấp chiến lược, là nguồn nhân sự hết sức quan trọng để chủ động chuẩn bị công tác nhân sự ÐH XIII của Ðảng.

 Xin đồng chí cho biết những điểm mới, nổi bật trong Phương hướng xây dựng BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giới thiệu cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ ÐH XIII?

- Công tác chuẩn bị nhân sự được BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời, tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó. Thực hiện có hiệu quả quan điểm xử lý hài hòa, hợp lý giữa tiêu chuẩn và cơ cấu; giữa tính phổ biến và tính đặc thù; giữa chuyên môn đào tạo và sở trường, năng lực thực tiễn; giữa kinh nghiệm công tác và chiều hướng phát triển; trong đó, đặc biệt coi trọng chất lượng, hiệu quả; bảo đảm phù hợp về cơ cấu theo địa bàn, lĩnh vực công tác, độ tuổi, giới tính, dân tộc…, nhưng không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn. Kiên quyết không để lọt những người không bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, không xứng đáng vào BCHTƯ nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín trong Ðảng và trong Nhân dân.

Quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch; đồng thời, được cụ thể hóa cho cả các trường hợp tái cử, lần đầu tham gia và theo từng nhóm đối tượng chức danh. BCHTƯ khóa XIII phải bảo đảm chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; bảo đảm sự kế thừa, ổn định, đổi mới, phát triển liên tục và có sự chuyển tiếp vững vàng giữa các thế hệ.

Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, BCHTƯ khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình ÐH đại biểu (ÐB) toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng xem xét, bầu cử theo quy định.

 Xin đồng chí cho biết, BCHTƯ khóa XIII dự kiến có bao nhiêu đồng chí?

- Phương hướng công tác nhân sự BCHTƯ khóa XIII đã xác định: BCHTƯ khóa XIII có 200 đồng chí, trong đó 180 Ủy viên Trung ương Ðảng chính thức và 20 Ủy viên Trung ương Ðảng dự khuyết.

 Xin đồng chí cho biết thêm về trường hợp đặc biệt giới thiệu tái cử BCHTƯ, Bộ Chính trị khóa XIII?

- Xuất phát từ tình hình thực tiễn, căn cứ vào tiêu chuẩn, điều kiện, nhất là trên cơ sở sự tiêu biểu, nổi trội về phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn, uy tín trong Ðảng, trong Nhân dân và yêu cầu, đòi hỏi của các vị trí, nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, lĩnh vực công tác trọng yếu ở các cơ quan của Trung ương Ðảng và cơ quan Nhà nước, BCHTƯ khóa XII đã cân nhắc thận trọng, xem xét tổng thể, thực hiện quy trình chặt chẽ, kỹ lưỡng, khách quan và đã thống nhất cao lựa chọn một số đồng chí thuộc trường hợp “đặc biệt” cả với nhân sự tái ứng cử và lần đầu tham gia để trình ÐH ÐB toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và BCHTƯ khóa XIII xem xét, lựa chọn bầu tham gia BCHTƯ, Bộ Chính trị khóa XIII.

 Xin đồng chí cho biết một số nét về tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần dự ÐH lần thứ XIII của Ðảng?

- Về tiêu chuẩn của ÐB dự ÐH XIII, BCHTƯ đã ban hành quy định cụ thể về tiêu chuẩn của ÐB dự ÐH XIII để các Ðảng bộ trực thuộc Trung ương lựa chọn, bầu những đại biểu thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực, uy tín trong đảng bộ tham dự ÐH XIII và nhất là phải bảo đảm đủ điều kiện sức khỏe để tham gia ÐH.

Về cơ cấu, thành phần đại biểu dự ÐH XIII, tổng số ÐB dự ÐH là 1.587 ÐB, gồm: 1.381 ÐB chính thức do ÐH các Ðảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 bầu, 15 ÐB ngoài nước được Bộ Chính trị chỉ định và 191 ÐB đương nhiên là các đồng chí Ủy viên chính thức và Ủy viên dự khuyết BCHTƯ khóa XII. Trong đó, có 222 ÐB nữ (chiếm tỷ lệ 13,99%), 175 ÐB là dân tộc thiểu số (11,03%).

Về độ tuổi, 57 ÐB dưới 40 tuổi (3,59%), 3 ÐB trên 70 tuổi. Ðộ tuổi trung bình của ÐB dự ÐH là 52,2 tuổi. ÐB cao tuổi nhất 76 tuổi, ÐB thấp tuổi nhất 33 tuổi.

Về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, 1.067 ÐB có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ (67,32%), 71 ÐB là giáo sư, phó giáo sư (4,47%). Về trình độ lý luận chính trị, 1.579 ÐB có trình độ cử nhân, cao cấp (99,49%).

Ngày 21-1-2021, đoàn công tác do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIII tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Ngày 21-1-2021, đoàn công tác do đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng dẫn đầu đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị Đại hội XIII tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 Xin đồng chí cho biết, dự thảo Quy chế làm việc, Quy chế bầu cử có những điểm mới như thế nào để góp phần bảo đảm ÐH XIII thành công tốt đẹp?

- Dự thảo Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc của ÐH XIII đã được Trung ương chuẩn bị công phu, bài bản, kỹ lưỡng trên cơ sở tổng kết việc thực hiện Quy chế bầu cử và Quy chế làm việc của ÐH XII, nghiên cứu công tác tổ chức ÐH Ðảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tình hình, bối cảnh của ÐH XIII và thực tế hiện nay. Quá trình xây dựng dự thảo hai Quy chế ÐH XIII đã được Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo sát sao, kịp thời cho ý kiến những nội dung khó, phát sinh trong thực tế. Dự thảo hai Quy chế ÐH XIII đã được xin ý kiến nhiều lần của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương, các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn ở Trung ương và các đồng chí Ủy viên BCHTƯ Ðảng khóa XII.

Quy chế bầu cử ÐH XIII có bố cục gồm 5 chương và 24 điều (như Quy chế ÐH XII). Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh: Ðược áp dụng đối với việc bầu cử tại ÐH ÐB toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng và tại Hội nghị lần thứ nhất BCHTƯ khóa XIII.

Quy chế bầu cử tại ÐH XIII có một số điểm mới cơ bản là: Thứ nhất, quy định cụ thể về trách nhiệm của người đề cử nhân sự trong việc đề cử nhân sự tham gia BCHTƯ, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII phải bảo đảm các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định. Hai là, sử dụng phần mềm kiểm phiếu do Quân ủy Trung ương cung cấp. Ba là, việc ghi phiếu bầu cử được thực hiện tại Hội trường và phòng họp của Ðoàn ÐB (ÐH XII, ÐB có thể ghi phiếu bầu cử tại nơi ở).

Quy chế làm việc của ÐH XIII có bố cục gồm 6 chương 16 điều (tăng 1 điều so với Quy chế làm việc ÐH XII). Về đối tượng, phạm vi điều chỉnh gồm: các hoạt động, nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của BCHTƯ, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa đương nhiệm, ÐB dự ÐH, các đoàn ÐB và các cơ quan điều hành, giúp việc ÐH trong thời gian diễn ra ÐH XIII của Ðảng.

Quy chế làm việc của ÐH XIII có một số điểm mới cơ bản: Một là quy định cụ thể hơn về trách nhiệm nêu gương của ÐB dự ÐH. Hai là quy định rõ hơn trách nhiệm của đồng chí Trưởng đoàn ÐB và nhiệm vụ của các đồng chí Ủy viên BCHTƯ tham gia sinh hoạt cùng đoàn ÐB. Ba là, về nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách ÐB và trách nhiệm của Trưởng Ban thẩm tra tư cách ÐB. Bốn là về thực hiện phòng, chống dịch bệnh, trong đó có phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

 Trân trọng cảm ơn đồng chí!

Quỳnh Hoa (thực hiện)

 

Chia sẻ bài viết