17/04/2008 - 22:37

Quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng

Hỏi: Sau khi điều chỉnh mức lương tối thiểu chung, Nhà nước đã có sự điều chỉnh mức lương, trợ cấp ưu đãi đối với các đối tượng thuộc diện hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Xin cho biết người có công với cách mạng hiện đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi có được điều chỉnh tăng lên không?

(Hoàng Công Khánh, quận Ninh Kiều)


Vấn đề này, Luật sư Huỳnh Minh Triết, Đoàn Luật sư TP Cần Thơ, trả lời như sau:

Ngày 21-1-2008, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 07/2008/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo hướng tăng lên, lấy chuẩn là 564.000 đồng (so với trước kia là 470.000 đồng theo quy định tại Nghị định số 32/2007/NĐ-CP ngày 2-3-2007 của Chính phủ, được áp dụng từ ngày 1-1-2007). Cụ thể, kể từ ngày 1-1-2008, người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi với mức mới như sau:

- Người hoạt động cách mạng (CM) trước ngày 1-1-1945 thuộc diện thoát ly được hưởng 636.000 đồng/tháng và phụ cấp 108.000 đồng/thâm niên; thuộc diện không thoát ly được trợ cấp 1.080.000 đồng/tháng. Đối với người hoạt động CM từ trần trước ngày 1-1-1945, thân nhân được hưởng trợ cấp tiền tuất là 564.000 đồng/tháng; trợ cấp nuôi dưỡng là 952.000 đồng/tháng.

- Người hoạt động CM từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945 được trợ cấp 588.000 đồng/tháng. Nếu người hoạt động CM từ trần trước 19-8-1945 thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất là 318.000 đồng/tháng; trợ cấp nuôi dưỡng 667.000 đồng/tháng.

- Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của 1 liệt sĩ là 567.000 đồng/tháng; thân nhân của 2 liệt sĩ trở lên 1.015.000 đồng/tháng; trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân liệt sĩ 1.015.000 đồng/tháng.

- Bà mẹ Việt Nam Anh hùng hưởng trợ cấp 1.015.000 đồng/tháng; phụ cấp 476.000 đồng/tháng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được trợ cấp 476.000 đồng/tháng.

- Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được hưởng mức trợ cấp thương tật từ 380.400 đồng/tháng (đối với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 21%) đến 1.810.800 đồng/tháng (đối với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100%).

- Thương binh loại B được hưởng mức trợ cấp thương tật từ 303.600 đồng/tháng (đối với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 21%) đến 1.448.400 đồng/tháng (đối với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100%).

Ngoài ra, thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được phụ cấp 285.000 đồng/tháng. Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng được phụ cấp 564.000 đồng/tháng.

- Người phục vụ ở gia đình của thương binh, thương binh loại B bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được trợ cấp 564.000 đồng/tháng; suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có vết thương đặc biệt nặng được trợ cấp 730.000 đồng/tháng.

- Thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần thì thân nhân được trợ cấp tiền tuất 318.000 đồng/tháng. Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của thương binh, thương binh loại B suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần là 667.000 đồng/tháng.

- Bệnh binh được hưởng mức trợ cấp từ 594.000 đồng/tháng (đối với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 41%) đến 1.448.000 đồng/tháng (đối với tỷ lệ suy giảm khả năng lao động 100%). Ngoài ra, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được phụ cấp 285.000 đồng/tháng; nếu có bệnh tật đặc biệt nặng được phụ cấp 564.000 đồng/tháng.

- Bệnh binh bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thì người phục vụ tại gia đình được trợ cấp 564.000 đồng/tháng; chăm sóc bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên có bệnh tật đặc biệt nặng được trợ cấp 730.000 đồng/tháng. Trợ cấp tiền tuất đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần là 318.000 đồng/tháng. Trợ cấp tuất nuôi dưỡng đối với thân nhân của bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần là 667.000 đồng/tháng.

- Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được trợ cấp 942.000 đồng/tháng; bị mắc bệnh suy giảm khả năng lao động từ 80% trở xuống hưởng trợ cấp 594.000 đồng/tháng.

- Thương binh, thương binh loại B, bệnh binh, người hưởng chế độ mất sức lao động bị nhiễm chất độc hóa học được trợ cấp 594.000 đồng/tháng.

- Con đẻ còn sống của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị dị dạng, dị tật nặng, không tự lực được trong sinh hoạt được trợ cấp 564.000 đồng/tháng; nếu bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt thì được trợ cấp 318.000 đồng/tháng.

- Người có công giúp đỡ CM trước Cách Mạng Tháng Tám năm 1945 được trợ cấp 564.000 đồng/tháng và trợ cấp nuôi dưỡng 952.000 đồng/tháng.

- Người có công giúp đỡ CM trong kháng chiến được trợ cấp 334.000 đồng/tháng và trợ cấp nuôi dưỡng 746.000 đồng/tháng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Anh hùng Lao động trong kháng chiến; thương binh, thương binh loại B; con liệt sĩ; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 1-1-1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 1-1-1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19-8-1945; con Anh hùng lực lượng vũ trang; con Anh hùng lao động trong kháng chiến; con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động từ 61% trở lên; con bị dị dạng dị tật không còn khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học học tập tại các trường đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú được trợ cấp 564.000 đồng/tháng.

- Con thương binh, thương binh loại B, bệnh binh mất sức lao động dưới 61%; con bị dị dạng dị tật suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến nhiễm chất độc hóa học học tại các trường đào tạo, trường phổ thông dân tộc nội trú được trợ cấp 238.000 đồng/tháng.

- Trợ cấp một lần khi báo tử liệt sĩ 11.128.000 đồng, chi phí báo tử 1.000.000 đồng.

- Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến chết trước ngày 1-1-1995 được trợ cấp ưu đãi một lần 11.128.000 đồng.

- Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong kháng chiến được truy tặng được trợ cấp 11.128.000 đồng.

- Người bị thương suy giảm khả năng lao động từ 5%-10% được trợ cấp 2.256.000 đồng; từ 11%-15% được trợ cấp 3.384.000 đồng; từ 16%-20% được trợ cấp 4.512.000 đồng.

- Người tham gia kháng chiến bị địch bắt tù, đày có thời gian bị địch bắt tù dưới 1 năm được trợ cấp một lần 500.000 đồng; bị bắt tù từ 1 năm đến dưới 3 năm được trợ cấp 1.000.000 đồng; bị bắt tù từ 3 năm đến dưới 5 năm được trợ cấp 1.500.000 đồng; từ 5 năm đến dưới 10 năm trợ cấp 2.000.000 đồng; từ 10 năm trở lên được trợ cấp một lần 2.500.000 đồng.

- Người hoạt động kháng chiến được hưởng trợ cấp một lần 120.000 đồng tính theo thâm niên kháng chiến.

- Người có công giúp đỡ CM được tặng Huy chương Kháng chiến và người có công giúp đỡ cách mạng trong gia đình được tặng Huy chương Kháng chiến được trợ cấp một lần 1.000.000 đồng.

- Trợ cấp đối với thân nhân của người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; thân nhân của người hoạt động kháng chiến được tặng Huân chương, Huy chương chết trước ngày 1-1-1995 được trợ cấp một lần 1.000.000 đồng.

- Trợ cấp ưu đãi đối với con của người có công với cách mạng theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng đang học tại cơ sở giáo dục mầm non được trợ cấp một lần 200.000 đồng; đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông được trợ cấp 250.000 đồng, tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học, phổ thông dân tộc nội trú được trợ cấp 300.000 đồng.

VÂN LÂM (thực hiện)

Chia sẻ bài viết