28/02/2020 - 19:17

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ:

Quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản, kết luận của Trung ương 

(CT)- Ngày 28-2, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ làm việc với đại diện Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQVN thành phố và các đơn vị liên quan bàn việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực  Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ cùng các đại biểu tại buổi làm việc.

Cụ thể, đó là các văn bản, kết luận: Thông báo số 160-TB/TW ngày 15-1-2020 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 8-12-2009 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội; Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới (Kết luận số 65-KL/TW ngày 30-10-2019); Quy định số 213-QĐ/TW ngày 2-1-2020 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú; Chỉ thị số 39-CT/TW ngày 1-11-2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người khuyết tật; Thông báo kết luận của Ban bí thư về tiếp tục thực hiện Kết luận số 102-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XI về hội quần chúng trong tình hình mới...

Đồng chí Phạm Văn Hiểu yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQVN thành phố và các đơn vị liên quan cần quán triệt, nắm kỹ các nội dung, xem có vấn đề nào cần thể chế hóa tại địa phương thì thực hiện ngay để hướng dẫn thực hiện. Chậm nhất vào tháng 3, tất cả các dự thảo, kế hoạch phải xong để tổ chức hội nghị triển khai. Đồng chí Phạm Văn Hiểu cũng giao nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong việc chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan để quán triệt, tham mưu cho thành phố triển khai thực hiện đối với từng văn bản cụ thể. 

Tin, ảnh: KHÁNH TRUNG

Chia sẻ bài viết