28/03/2008 - 10:09

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng chỉ đạo hoàn thiện cơ chế chính sách đối với đối tượng phải đưa vào cơ sở giáo dưỡng

(TTXVN)- Theo Văn bản số 1924/VPCP-XDPL ngày 26-3, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 76/2003/NĐ-CP, Nghị định số 142/2003/NĐ-CP và Nghị định số 163/2003/NĐ-CP trình Chính phủ ban hành;

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan xây dựng Dự thảo Nghị định quy định cụ thể thời gian, thủ tục, thẩm quyền áp dụng lưu giữ tạm thời đối với đối tượng đã có quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng; báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước khi trình Chính phủ ban hành;

Bộ Công an phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ quan xây dựng Đề án tăng cường biên chế, cơ sở vật chất, đào tạo, chế độ chính sách trong việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng trên cơ sở nguyên tắc phù hợp với mặt bằng chung của các đối tượng trong các cơ sở giam giữ thuộc Bộ Công an và cơ quan, đơn vị khác; đồng thời bảo đảm khả năng cân đối ngân sách của Nhà nước trình Thủ tướng quyết định;

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xây dựng Đề án dạy nghề, bố trí việc làm cho đối tượng chấp hành xong quyết định tại cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh về địa phương trình Thủ tướng quyết định.

Chia sẻ bài viết