13/12/2008 - 08:14

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế

Ngày 12-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã làm việc với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhằm kiểm điểm kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2008, xác định trọng tâm phối hợp công tác năm 2009.

Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trong năm 2008. Báo cáo của Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đánh giá đúng kết quả phối hợp cũng như những tồn tại, hạn chế trong quá trình thực hiện quy chế thời gian qua. Thủ tướng Chính phủ đề nghị Văn phòng Chính phủ và MTTQ Việt Nam tiếp tục bổ sung, hoàn thiện nội dung báo cáo; từ đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2009, giúp các bộ, ngành và các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả ngay từ đầu năm 2009.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, việc phối hợp hiệu quả giữa MTTQ và Chính phủ đã giúp Chính phủ, MTTQ thực hiện hơn tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Thông qua công tác phối hợp, MTTQ đã khẳng định rõ hơn vai trò trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Sự phối hợp toàn diện trên các lĩnh vực giữa MTTQ Việt Nam, các tổ chức thành viên và các Bộ, ngành đã góp phần đưa đất nước hoàn thành nhiệm vụ kinh tế - xã hội trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế thế giới”.

Về trọng tâm phối hợp công tác trong năm 2009, Thủ tướng nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp tác động sâu sắc đến nước ta, tạo ra cả cơ hội thuận lợi, khó khăn và thách thức. Trong bối cảnh nền kinh tế nước ta đã có dấu hiệu suy giảm, tác động trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng trong nước, xuất khẩu, đầu tư... từ đó, ảnh hưởng đến đời sống, việc làm của người lao động. Trên tinh thần này, Thủ tướng chỉ đạo Văn phòng Chính phủ và MTTQ cần tăng cường phối hợp để triển khai thực hiện các giải pháp tiếp tục kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và duy trì tăng trưởng bền vững, trong đó phải thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn cho được suy giảm kinh tế; góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị các Bộ, ngành chủ động phối hợp thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm với MTTQ nhằm phát huy mọi nguồn lực trong nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam năm 2008 cho thấy, hai bên đã phối hợp tốt trong việc củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững. Việc phối hợp này đã phát huy dân chủ, phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân; xây dựng chính sách pháp luật...

Trong năm, Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội gắn với các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ nhằm thiết thực chăm lo đời sống các tầng lớp nhân dân, đồng thời phối hợp và tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động thuận lợi theo qui định của pháp luật và động viên thăm hỏi kịp thời đồng bào bị ảnh hưởng do thiên tai. Ngoài ra, các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, phát động, nhất là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “ Ngày vì người nghèo” đã nhận được sự quan tâm phối hợp và tạo điều kiện của Chính phủ và các Bộ ngành chức năng.

Năm 2009, hai bên đề ra nhiều giải pháp cụ thể mà trọng tâm là tăng cường phối hợp để triển khai các giải pháp củng cố, mở rộng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.

THIỆN THUẬT - BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết