05/03/2008 - 09:16

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Phải làm công tác dân vận theo phong cách trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gặp gỡ các đại biểu tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2007. Ảnh: ĐINH XUÂN TUÂN - TTXVN.

Sáng 4-3, tại Hà Nội, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã đến dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị tổng kết công tác dân vận toàn quốc năm 2007 và triển khai nhiệm vụ năm 2008.

Tổng Bí thư cho rằng trong những năm qua, tổ chức dân vận các cấp đã được củng cố, kiện toàn; có nhiều đổi mới phương thức hoạt động và tác phong công tác; đề xuất được các chủ trương, giải pháp đúng đắn; giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân; đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng liên quan đến công tác vận động quần chúng; hoàn thành tốt các chương trình, đề án do Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các cấp ủy giao. Chính quyền các cấp quan tâm nhiều hơn đến công tác dân vận; sự phối hợp giữa chính quyền với các cơ quan làm công tác dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân gắn bó, chặt chẽ hơn, đem lại những kết quả thiết thực. MTTQ, các đoàn thể nhân dân, các lực lượng vũ trang tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám cơ sở, bám địa bàn, bám dân, kịp thời phản ánh những vấn đề liên quan tới lợi ích chính đáng của nhân dân với Đảng, Nhà nước và tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thực hiện những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đã tổ chức thành công đại hội một số đoàn thể; củng cố, tăng cường đội ngũ cán bộ làm công tác vận động quần chúng...

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cũng chỉ ra một số yếu kém, khuyết điểm của công tác dân vận. Đó là: Tổ chức và hoạt động của hệ thống dân vận còn chậm đổi mới so với yêu cầu phát triển của đất nước. Nội dung và phương thức tập hợp, vận động quần chúng còn hạn chế, nhất là đối với khu vực kinh tế tư nhân, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, vùng có đông đồng bào theo đạo, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa. Nhiều nơi công tác dân vận chưa nhạy bén, chưa kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của nhân dân, chưa chủ động nghiên cứu và dự báo được tình hình phức tạp có thể nảy sinh. Ở một số nơi, các cơ quan dân vận, MTTQ và các đoàn thể chưa làm tốt chức năng giám sát các cấp chính quyền, các ngành thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân vận. Một số cấp ủy đảng, chính quyền chưa quan tâm đầy đủ tới công tác dân vận...

Về những nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân vận trong thời gian tới, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh nêu rõ: Một là, tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, quan điểm, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể đối với công tác dân vận; thấu suốt quan điểm “cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” nhằm phát huy mọi tiềm năng sáng tạo và vai trò làm chủ của nhân dân để thực hiện thắng lợi các nghị quyết Đại hội X của Đảng. Gắn công tác dân vận với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Hai là, công tác dân vận phải góp phần động viên, cổ vũ, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục đổi mới phương thức vận động, tập hợp quần chúng; triển khai có hiệu quả các hình thức dân vận; hướng mạnh về cơ sở; bám sát địa bàn, bám dân; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân; nắm tâm tư, nguyện vọng và ý kiến đề xuất của các tầng lớp nhân dân, nhất là những vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sản xuất, việc làm, thu nhập của nhân dân. Ba là, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan dân vận, MTTQ, các đoàn thể và các hội quần chúng, nhất là khối dân vận xã, phường, thị trấn. Thực hiện tốt công tác dân tộc, công tác tôn giáo. Nâng cao vai trò giám sát của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân đối với cán bộ, đảng viên, công chức ở khu dân cư. Phải kiên quyết chấm dứt tệ quan liêu, bệnh thành tích và các biểu hiện của khuynh hướng “hành chính hóa” các tổ chức quần chúng và công tác vận động quần chúng. Phải làm công tác dân vận theo phong cách trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân. Bốn là, công tác dân vận cần tập trung vào việc kiểm tra, đôn đốc, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các chủ trương của Đại hội X về công tác vận động quần chúng. Đẩy mạnh nghiên cứu chiến lược về công tác dân vận của Đảng trong thời kỳ mới, nhất là công tác dự báo, phân tích tình hình nhân dân để tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư có những chủ trương, chính sách đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tiễn.

Chia sẻ bài viết