04/03/2010 - 20:25

Những điều cần biết về chính sách bảo hiểm thất nghiệp

Nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về chính sách bảo hiểm thất nghiệp đến người lao động và doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thất nghiệp được thụ hưởng đầy đủ chính sách bảo hiểm thất nghiệp, kịp thời cập nhật thông tin và thực hiện nhanh chóng các bước thủ tục, hồ sơ cần thiết, với sự phối hợp của Trung tâm Giới thiệu việc làm, thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cần Thơ, từ tháng 2-2010, Báo Cần Thơ thực hiện chuyên đề “Việc làm và bảo hiểm thất nghiệp” định kỳ mỗi tuần. Mời bạn đọc tiếp tục theo dõi.

* Người lao động (NLĐ) bị thất nghiệp khi đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại điều 15 Nghị định 127/2008/NĐ-CP sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp ở cơ quan nào?

- Theo quy định tại khoản 3 điều 14 Nghị định 127/2008/NĐ-CP, cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chi trả trợ cấp thất nghiệp, kinh phí hỗ trợ học nghề, tư vấn, giới thiệu việc làm.

* Mức hỗ trợ học nghề cho NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao nhiêu?

- Theo quy định tại khoản 2 điều 17 Nghị định 127/2008/NĐ-CP thì mức học nghề cho NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng mức chi phí học nghề ngắn hạn theo quy định của pháp luật về dạy nghề.

* Trường hợp NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề với mức phí cao hơn mức chi phí học nghề ngắn hạn theo quy định của pháp luật thì có hỗ trợ thêm cho NLĐ không?

- Theo quy định tại tiết 2.2 điểm 2 mục II của Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH thì trường hợp NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có nhu cầu học nghề với mức phí cao hơn mức chi phí học nghề ngắn hạn theo quy định của pháp luật thì phần vượt quá chi phí học nghề ngắn hạn do NLĐ chi trả.

* NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có được nhận tiền để tự học nghề hay không?

- Theo quy định tại tiết 2.1 điểm 2 mục II của Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH thì không hỗ trợ bằng tiền để NLĐ tự học nghề. Vì vậy, NLĐ thất nghiệp không được nhận tiền để tự học nghề.

* Thời gian hỗ trợ học nghề cho NLĐ đang hưởng trợ cấp thất nghiệp là bao lâu?

- Theo quy định tại khoản 3 điều 17 Nghị định 127/2008/NĐ-CP và tiết 2.3 điểm 2 mục II của Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH thì thời gian được hỗ trợ học nghề phụ thuộc vào thời gian đào tạo nghề của từng NLĐ nhưng không quá sáu tháng. Thời gian bắt đầu được hỗ trợ học nghề tính từ ngày NLĐ được hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng.

PHƯƠNG MAI (thực hiện)

Chia sẻ bài viết