08/06/2008 - 08:49

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng:

Nhiệm vụ năm 2009: Tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững

(TTXVN)- Ngày 6-6, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký Chỉ thị 723/CT-TTg về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009. Theo đó, trong tháng 9-2008, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2009 để Chính phủ trình Quốc hội theo quy định.

Chỉ thị nhấn mạnh nhiệm vụ của năm 2009 phải tiếp tục tập trung thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội và tăng trưởng bền vững.

Thủ tướng yêu cầu các ngành, các cấp, doanh nghiệp tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy mạnh phát triển sản xuất, dịch vụ và thu hút đầu tư; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng nhanh tỷ trọng dịch vụ và công nghiệp. Tiếp tục thực hiện các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, kiểm soát có hiệu quả việc nhập khẩu để giảm tỷ lệ nhập siêu. Tháo gỡ các trở ngại liên quan đến xuất khẩu để giảm chi phí, nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng xuất khẩu Việt Nam, thực hiện các giải pháp kiềm chế lạm phát; bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, đặc biệt các hàng hóa là đầu vào của sản xuất và tiêu dùng thiết yếu cho nhân dân. Tăng cường kiểm soát thị trường. Đồng thời xây dựng và phát triển mạng lưới phân phối để bảo đảm cung ứng hàng hóa với giá cả hợp lý, nhất là hàng tiêu dùng thiết yếu và tại những vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn... Dự kiến tổng sản phẩm trong nước (GDP) năm 2009 phấn đấu tăng 7 - 7,5%.

Thủ tướng cũng yêu cầu huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, giải ngân nhanh các nguồn đầu tư phát triển, nhất là các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, những công trình giao thông quan trọng ở những vùng có dung lượng hàng hóa lớn, có tính kết nối vận tải cao. Tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia và các công trình có khả năng đưa vào sử dụng trong năm 2009. Tiếp tục chấn chỉnh công tác quản lý đầu tư xây dựng, sử dụng có hiệu quả và đẩy nhanh tốc độ giải ngân nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); thu hút nhiều hơn và giải ngân nhanh nguồn vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI); đẩy mạnh việc sắp xếp lại, đổi mới doanh nghiệp nhà nước, cổ phần hóa các Tổng công ty nhà nước, doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn không thuộc lĩnh vực Nhà nước phải nắm giữ vốn 100%.

Thủ tướng cũng chỉ rõ 6 nhóm nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, bảo đảm an sinh xã hội và các lĩnh vực khác. Trong đó, phải thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội nhằm hỗ trợ thiết thực cho những đối tượng chính sách xã hội, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trong quá trình phát triển. Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; các chương trình, dự án và các giải pháp, chính sách an sinh xã hội đã ban hành, để hỗ trợ phát triển sản xuất, ổn định đời sống đối với người nghèo, vùng nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn và vùng bị thiên tai.

Về việc cải cách hành chính trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu phải hướng tới mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân, trong sạch, dân chủ, hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu công cuộc phát triển và bảo vệ đất nước. Năm 2009, hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống tham nhũng; triển khai và thực hiện đồng bộ Luật phòng, chống tham nhũng; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống tham nhũng với Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong các lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, thu và chi ngân sách nhà nước, quản lý tài chính, công tác đề bạt và bố trí cán bộ...

Chia sẻ bài viết