04/11/2012 - 08:55

Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố:

Nhanh chóng khắc phục khuyết điểm, thực hiện tốt vai trò tham mưu về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố

(CT)- Ngày 3-11-2012, tập thể và cá nhân Ban Giám đốc (BGĐ), Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4). Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng trực thuộc Thành ủy đến dự.

Nhìn chung, các ý kiến đóng góp tại hội nghị kiểm điểm đều thống nhất đánh giá, ưu điểm nổi bật của tập thể và các cá nhân BGĐ, BTV Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố thời gian qua là: Có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng và chế độ CNXH, có lối sống lành mạnh, luôn giữ gìn phẩm chất của người đảng viên, thực hiện tốt Quy định những điều đảng viên không được làm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong BGĐ, BTV Đảng ủy Sở không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; không tham nhũng, lãng phí, bè phái, cục bộ. Tập thể và cá nhân BGĐ, BTV Đảng ủy Sở luôn quan tâm thực hiện công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ; luôn tổ chức bàn bạc dân chủ, công khai trong mọi công việc; phân công, phân nhiệm rõ ràng cho từng đồng chí…

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị cũng thẳng thắn đánh giá những hạn chế, khuyết điểm của tập thể và cá nhân BGĐ, BTV Đảng ủy Sở thời gian qua như: lãnh đạo thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên vẫn còn hạn chế; chưa thường xuyên kiểm tra để chấn chỉnh hạn chế, thiếu sót của các bộ phận chuyên môn, dẫn đến việc thực thi công vụ của một số bộ phận và một số cán bộ, đảng viên hoàn thành chưa cao. Tập thể và các cá nhân BGĐ Sở thực hiện thẩm định một số dự án đầu tư thiếu chặt chẽ; bố trí vốn xây dựng cơ bản còn dàn trải; chưa tham mưu cho UBND thành phố về việc liên thông giữa các sở, ngành thành phố trong thực hiện thủ tục các dự án đầu tư; tham mưu cho UBND thành phố kêu gọi đầu tư vào thành phố còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ của Sở tuy được quan tâm đào tạo nhưng đến nay vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu; một số cán bộ khi được bổ nhiệm, đề bạt vẫn chưa đạt chuẩn về trình độ; việc chuẩn hóa trình độ cán bộ còn chậm; công tác quy hoạch, luân chuyển cán bộ còn hạn chế và thiếu tính kế thừa. Nhiều ý kiến cũng đánh giá, việc tham mưu của tập thể và cá nhân BGĐ Sở thời gian qua chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ trước mắt, thiếu tầm chiến lược. Một số cá nhân BGĐ và BTV Đảng ủy Sở tính quyết đoán chưa cao; tham mưu cho UBND thành phố thực hiện một số công trình xây dựng cơ bản chưa tốt; chưa dành nhiều thời gian để nghiên cứu, đề xuất cho UBND thành phố chỉ đạo những vấn đề mang tính đột phá…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, đánh giá: tập thể và cá nhân BGĐ, BTV Đảng ủy Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đã chuẩn bị bản tự kiểm điểm và bản giải trình chu đáo, nghiêm túc. Nội dung kiểm điểm đã bám sát 3 nội dung theo NQTW4 và các nội dung theo gợi ý của BTV Thành ủy. Từng ý kiến đóng góp trong quá trình kiểm điểm đã thể hiện tinh thần xây dựng, thẳng thắn, chân tình và cầu thị, qua đó đã phân tích, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân dẫn đến khuyết điểm của tập thể và cá nhân BGĐ, BTV Đảng ủy Sở, đồng thời xác định được biện pháp khắc phục khuyết điểm trong thời gian tới… Đồng chí Nguyễn Thanh Sơn chỉ đạo, thời gian tới tập thể và cá nhân BGĐ, BTV Đảng ủy Sở cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để cán bộ, đảng viên xác định rõ trách nhiệm và thực hiện tốt nhiệm vụ, cần quan tâm thực hiện tốt công tác luân chuyển cán bộ, nhất là thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác ở những lĩnh vực nhạy cảm theo quy định, nhằm ngăn ngừa hạn chế, tiêu cực; cần chủ động thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế dân chủ trong cơ quan. Tập thể và cá nhân BGĐ và BTV Đảng ủy Sở cần nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm để thực hiện tốt vai trò tham mưu cho BTV Thành ủy, UBND thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Trước mắt, cần tập trung khắc phục hạn chế trong thẩm định các dự án đầu tư; thực hiện tốt việc cấp phép đăng ký, quản lý kinh doanh; nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, nhất là công khai minh bạch các dịch vụ hành chính công…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết