04/03/2018 - 17:17

Đồng chí Phan Văn Tấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Trường Thành:

Nêu tinh thần tự phê bình và phê bình

Nhìn chung, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII trong thời gian qua bước đầu đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên (CB, ĐV); củng cố và tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng. Đạt được kết quả này là do các cấp ủy đảng đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, đã chú trọng tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng giúp CB, ĐV và nhân dân hiểu rõ nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng và tính cấp bách của NQTW4 khóa XII. Đồng thời, xây dựng kế hoạch thực hiện nghị quyết sát với thực tế của từng cơ quan, đơn vị; tổ chức cho CB, ĐV ký cam kết thực hiện nghị quyết nghiêm túc. Đặc biệt, các cấp ủy đảng đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình nhằm phát huy ưu điểm, ngăn ngừa và sửa chữa khuyết điểm của mỗi CB, ĐV...

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa NQTW4 khóa XII, theo tôi, thời gian tới, cùng với tiếp tục thực hiện các giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các cấp ủy đảng cần đặc biệt chú trọng nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, xem đây là biện pháp hữu hiệu để giáo dục, rèn luyện CB, ĐV; là biện pháp căn bản để củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; là cuộc đấu tranh giữa các mặt tích cực và tiêu cực, giữa cái tốt và cái xấu diễn ra hằng ngày trong bản thân mỗi CB, ĐV. Các cấp ủy đảng cũng cần tiếp tục phát huy tính tiền phong, gương mẫu của CB, ĐV, nhất là CB lãnh đạo, quản lý trong công tác tự phê bình và phê bình trên tinh thần cầu thị, thấy đúng phải biểu dương và thấy sai phải thẳng thắn nhìn nhận, phê phán và nghiêm túc sửa chữa.

Nội dung tự phê bình và phê bình của CB, ĐV cần tập trung kiểm điểm việc chấp hành các quy định của Đảng, việc thực hiện nhiệm vụ được giao, đặc biệt là những vấn đề nổi cộm của cơ quan, đơn vị… từ đó làm rõ nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm và đề ra phương hướng, kế hoạch khắc phục. Cần ngăn ngừa, loại bỏ những biểu hiện lệch lạc trong công tác tự phê bình và phê bình, như: dĩ hòa vi quý, phê bình vì động cơ cá nhân, độc đoán, áp đặt, quy kết, bao che, ngụy biện, nhẹ trên, nặng dưới, biến tự phê bình và phê bình thành nơi ca tụng lẫn nhau… Song song đó là kết hợp chặt chẽ giữa công tác tự phê bình và phê bình với công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng để đánh giá việc sửa chữa hạn chế, khuyết điểm và kết quả cam kết thực hiện NQTW4 khóa XII của CB, ĐV.

HOÀNG DUNG (lược ghi)

Chia sẻ bài viết