17/06/2019 - 10:14

Đồng chí Huỳnh Văn Tiến, Phó Bí thư Đảng bộ bộ phận khu vực 5, phường An Hòa

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì dân phục vụ

Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo lòng tin trong cán bộ, đảng viên, nhân dân. Muốn thực hiện Nghị quyết hiệu quả hơn, cấp ủy các cấp cần triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, phù hợp, sát với tình hình thực tế cơ quan, đơn vị, địa phương.

Trước tiên là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, nêu cao ý thức trách nhiệm, tính tự giác rèn luyện, phấn đấu của đảng viên; nghiêm chỉnh chấp hành nghị quyết, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước trong đảng viên. Vai trò gương mẫu, nêu gương, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu cũng thúc đẩy ý thức của đảng viên noi theo, làm theo.

Song song đó, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Mỗi cán bộ, đảng viên tự giác đăng ký làm theo Bác bằng những hành động thiết thực theo khả năng của mình; chú trọng gần dân, lắng nghe ý kiến nhân dân và chăm lo đời sống nhân dân.

Hiện nay, còn bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chính vì vậy, các cấp ủy phải quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để đảng viên phấn đấu. Mặt trận, các đoàn thể cần thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; trong đó, đảng, chính quyền cần hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể.

Bên cạnh đó, việc phát triển đảng viên cần được chú trọng, giao chỉ tiêu phải phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, địa phương để có đội ngũ kế thừa vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, góp phần xây dựng quê hương, đất nước phát triển.

NGUYỄN HUY (ghi)

Chia sẻ bài viết