29/04/2020 - 06:54

Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ

(CT)- Thời gian qua, để hình thành đội ngũ đảm bảo về số lượng lẫn chất lượng phục vụ xây dựng nông mới (XDNTM), TP Cần Thơ tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác XDNTM ở các cấp.

 Theo đó, chuyên viên Văn phòng Điều phối XDNTM các cấp và cán bộ chuyên trách nông thôn mới 36 xã được cử tham gia lớp đào tạo, hướng dẫn cách sử dụng phần mềm báo cáo trực tuyến do Văn phòng Điều phối Trung ương tổ chức. Ngoài ra, Chuyên viên Văn phòng Điều phối XDNTM các cấp còn được tham gia lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác nông thôn mới; cán bộ quản lý Chương trình Mỗi xã một sản phẩm – OCOP do Văn phòng điều phối Trung ương tổ chức. Về phía thành phố cũng thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ cấp huyện và xã với các nội dung sau: phổ biến chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về XDNTM, trao đổi kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo và thực hiện; hướng dẫn xây dựng đề án và triển khai quy hoạch XDNTM; cơ chế huy động nguồn lực và quản lý tài chính ngân sách trong Chương trình XDNTM; tổ chức tuyên truyền tìm hiểu kiến thức nông thôn mới cấp xã... Từ năm 2011 đến nay, thành phố đã mở 217 lớp tập huấn, đào tạo về nông thôn mới với hơn 14.150 học viên tham dự. Trong đó, tổ chức 36 lớp kiểm tra kiến thức nông thôn mới trên địa bàn 4 huyện với số lượng người tham dự hơn 1.500 người.

CHI MAI

Chia sẻ bài viết