26/06/2017 - 22:09

Nâng cao hiệu quả công tác Mặt trận

Đầu tháng 6 năm 2017, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) TP Cần Thơ tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động của UBMTTQVN các quận, huyện và các xã, phường, thị trấn được quận, huyện chọn làm điểm chỉ đạo Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Qua đó, đã kịp thời uốn nắn, chỉ đạo, định hướng để nâng cao hiệu quả hoạt động của UBMTTQVN cơ sở.

Hoạt động nền nếp, hiệu quả

Theo ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thành phố, qua kiểm tra cho thấy UBMTTQVN các cấp chủ động trong công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp nhịp nhàng với chính quyền thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQVN phát động. Trong đó, nổi bật là Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh theo chủ đề của cấp ủy cùng cấp. Các nội dung cuộc vận động được UBMTTQVN các cấp (quận Bình Thủy, Thốt Nốt và huyện Phong Điền) in thành biểu mẫu phát đến các hộ gia đình để vận động nhân dân đăng ký thực hiện…

Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố, phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra ở UBMTTQVN quận Ninh Kiều.

Các mô hình điểm, như: mô hình tuyến đường Sáng – xanh – sạch – đẹp; mô hình giúp hộ nghèo thoát nghèo bền vững; các mô hình thu gom rác, đảm bảo vệ sinh môi trường… được nhân dân đồng tình thực hiện, mang lại hiệu quả. Công tác phối hợp của Mặt trận với chính quyền, các tổ chức thành viên được quan tâm thực hiện chặt chẽ, nhất là trong giám sát, phản biện; thực hiện giảm nghèo, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hòa giải ở cơ sở; vận động mua bảo hiểm y tế… Công tác triển khai đăng ký thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được 961 cán bộ Mặt trận các cấp đăng ký cam kết thực hiện. Trong đó, có nhiều mô hình, cách làm hay, như: Huyện Vĩnh Thạnh có mô hình "Sổ tay học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; UBMTTQVN phường Bình Thủy tổ chức sinh hoạt chuyên đề 2 lần/tháng về các nội dung của việc thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" tại khu dân cư…

Những hạn chế cần khắc phục

Trong đợt kiểm tra, Ban Thường trực UBMTTQVN thành phố chỉ ra một số hạn chế trong hoạt động của Mặt trận cơ sở, như: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa đầy đủ đến các đối tượng; công tác nắm tình hình dư luận quần chúng nhân dân, dư luận xã hội, từng lúc, từng nơi chưa kịp thời; chất lượng các mô hình điểm chưa đạt theo yêu cầu. Công tác phản biện tuy đã triển khai thực hiện, nhưng nội dung triển khai chưa cụ thể, hiệu quả thấp… Việc thực hiện chỉ thị Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và 6 chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Mặt trận chưa được quan tâm đúng mức…

Tại các buổi làm việc, lãnh đạo UBMTTQVN các địa phương cũng đã kiến nghị nhiều nội dung nhằm phát huy vai trò của Mặt trận cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Cụ thể là kiến nghị nâng mức trợ cấp chức danh Phó Chủ tịch UBMTTQVN cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận ấp, khu vực; nâng mức khoán kinh phí hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân theo Nghị định số 84/NĐ-CP của Chính phủ... Các địa phương cũng đề nghị Mặt trận thành phố đề xuất với HĐND thành phố ban hành Nghị quyết về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQVN và các tổ chức chính trị xã hội theo Thông tư số 337/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính (có hiệu lực từ 15-2-2017),…

Qua đợt kiểm tra, ông Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN thành phố, đề nghị Mặt trận cơ sở tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ để tổ chức thực hiện tốt trong 6 tháng cuối năm. Đồng thời, tăng cường phổ biến chính sách, pháp luật cho cán bộ Mặt trận; củng cố nhân sự, bồi dưỡng nghiệp vụ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức hiệp thương, phân công nhiệm vụ các tổ chức thành viên để thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; phối hợp vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội…

Bài, ảnh: Thanh Thy

Chia sẻ bài viết