08/02/2017 - 19:59

Nâng cao chất lượng cải cách hành chính

Tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Sở Nội vụ từ đầu năm 2016 đến nay đã tiếp nhận 515 hồ sơ; giải quyết theo ISO 282 hồ sơ của tổ chức, cá nhân, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng và trước hẹn 100%, không có hồ sơ trễ hẹn. Trong số này, Sở đã tiến hành giải quyết ngay, không ra phiếu hẹn 173 hồ sơ; giải quyết 233 hồ sơ một cửa.

P.Nguyễn

Chia sẻ bài viết