02/01/2012 - 18:12

Năm 2012, thúc đẩy giải ngân 11 tỉ USD vốn FDI

Năm 2012, việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) sẽ không đặt nặng về lượng vốn đăng ký mà tập trung thúc đẩy giải ngân vốn FDI với mục tiêu thu hút vốn đăng ký khoảng 15-16 tỉ USD và vốn giải ngân khoảng 10-11 tỉ USD. Đây là thông tin được Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài Đỗ Nhất Hoàng khẳng định. Trong năm 2012 và thời gian tới, quản lý FDI sẽ chú trọng và tăng cường theo hướng nâng cao chất lượng và hiệu quả; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước và hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước về FDI. Cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư, cách thức xúc tiến thu hút FDI và đối tượng thu hút FDI cũng sẽ thay đổi nhằm đáp ứng các mục tiêu đề ra. Việc thu hút FDI có chọn lọc, định hướng vào những lĩnh vực như: cơ sở hạ tầng, công nghiệp “xanh” thân thiện với môi trường; tạo liên kết với các khu vực kinh tế khác và liên kết vùng, công nghiệp hỗ trợ, tham gia mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu; công nghệ cao có tính cạnh tranh... Bên cạnh đó, thu hút FDI sẽ hạn chế vào các lĩnh vực phi sản xuất làm gia tăng nhập siêu, sử dụng không hiệu quả tài nguyên, đất đai, điện...và gây ô nhiễm môi trường như một số dự án sản xuất sắt thép vật liệu xây dựng.

Mặc dù vốn đăng ký mới và tăng thêm tại Việt Nam trong năm 2011 chỉ đạt 14,7 tỉ USD, bằng 74% so với năm 2010, nhưng vốn giải ngân đạt tới 11 tỉ USD, bằng với mức thực hiện của năm 2010 và đóng góp gần 26% tổng vốn đầu tư toàn xã hội. Đặc biệt, khu vực FDI đã đóng góp 3,5 tỉ USD vào thu nội địa, tăng 15% so với năm 2010, góp phần giảm bội chi ngân sách.

NGUYỄN KIM ANH (TTXVN)

Chia sẻ bài viết