13/01/2008 - 09:31

Năm 2008, công tác dân vận hướng mạnh về cơ sở

Ngày 12-1, tại cuộc họp triển khai nhiệm vụ công tác năm 2008 của Ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Hà Thị Khiết nhấn mạnh: Năm 2008 là năm “bản lề” trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục hướng công tác dân vận về cơ sở, tập trung chỉ đạo sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình nhân dân để tham mưu cho Đảng giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân cũng như những vướng mắc phát sinh, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Năm 2008, Ban Dân vận Trung ương xác định đổi mới nội dung, phương thức vận động, tập hợp quần chúng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi dua yêu nước. Ban Dân vận Trung ương làm tốt công tác phối hợp, tham mưu cho Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo về công tác dân tộc, tôn giáo và thực hiện Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về chủ trương, chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài; Phối hợp tham mưu, chỉ đạo mặt trận và các đoàn thể, hội quần chúng đi sâu, đi sát nắm tình hình tư tưởng, giải quyết kịp thời những kiến nghị, đề xuất chính đáng của nhân dân; xây dựng đề án “ Giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội”...

Những thành công trong năm 2007 sẽ tiếp tục được phát huy khi thực hiện công tác dân vận 2008. Đó là Ban Dân vận Trung ương đã phát huy tốt vai trò, vị trí của mình trong công tác tham mưu đề xuất với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về những chủ trương công tác lớn, đúng trọng tâm, sát yêu cầu thực tiễn, góp phần động viên địa phương, cơ sở. Các cán bộ làm công tác dân vận luôn sâu sát cơ sở, cụ thể hóa được những chương trình hành động cách mạng, phù hợp với phong trào quần chúng ở từng vùng, miền trong cả nước. Ban Dân vận Trung ương đã nắm tình hình và phối hợp chỉ đạo giải quyết một số vụ việc phức tạp xảy ra ở một số địa phương. Đặc biệt là trong công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XII...

Tuy nhiên theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân Vận Trung ương Vũ Trọng Kim, công tác của Ban Dân vận vẫn còn bộc lộ những hạn chế cần rút kinh nghiệm: việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của quần chúng chưa thật sâu sắc, toàn diện. Một số mặt công tác vẫn chưa chủ động, thiếu nhạy bén trước những vấn đề bức xúc, mới phát sinh.

BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết