14/10/2008 - 09:05

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư:

Khẩn trương hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế theo nguyên tắc công bằng, thống nhất và đồng bộ

Ngày 13-10, Ban cán sự Đảng Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 2 năm rưỡi thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước. Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Đánh giá kết quả công tác đã đạt được đồng thời đề ra các phương hướng thực hiện nhiệm vụ từ nay đến hết nhiệm kỳ, báo cáo của Bộ Tài chính nêu rõ: Hơn 2 năm qua, về cơ bản mục tiêu định hướng và nhiệm vụ tài chính-ngân sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong ngành Tài chính đã được triển khai đồng bộ, sâu rộng, đáp ứng được các yêu cầu, mục tiêu đề ra. Cùng với sự phát triển kinh tế, nhiệm vụ tài chính - ngân sách luôn hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán, bội chi ngân sách nhà nước được kiểm soát dưới 5% GDP. Thu ngân sách nhà nước sau khi đảm bảo nhiệm vụ chi thường xuyên, thực hiện điều chỉnh tiền lương, giải quyết nhiệm vụ chi đột xuất do thiên tai và dịch bệnh... đã dành được nguồn quan trọng cho đầu tư phát triển, trả nợ và bổ sung dự trữ tài chính. Công tác quản lý, điều hành giá cả đảm bảo thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát. Các cân đối tài chính vĩ mô được đảm bảo, giữ vững an ninh tài chính quốc gia, tạo tiền đề tốt cho thực hiện nhiệm vụ những năm tiếp theo. Trong 3 năm 2006-2008, tổng thu ngân sách ước đạt 67,4% chỉ tiêu 5 năm; tốc độ tăng thu bình quân là 13,4%. Năm 2008, quy mô thu ngân sách nhà nước tăng 75% so với năm 2005. Chính sách phân phối tài chính đã có những tác động tích cực, góp phần quan trọng tạo ra những tiến bộ trong phân phối tổng sản phẩm trong nước, nâng dần tỷ lệ tích lũy nội bộ của nền kinh tế để tăng đầu tư phát triển, đảm bảo nghĩa vụ trả nợ, tăng dự phòng và dự trữ tài chính.

Đánh giá cao những nỗ lực của Bộ Tài chính trong việc đảm bảo an ninh tài chính quốc gia và trong việc điều hành thu-chi ngân sách nhà nước, đồng chí Trương Tấn Sang đã phân tích bối cảnh nền kinh tế, thị trường tài chính thế giới và trong nước hiện nay đang đặt ra nhiều khó khăn, thách thức mới cho Bộ Tài chính trong những năm tiếp theo. Đồng chí Trương Tấn Sang chỉ rõ: Bộ Tài chính cần đẩy mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về thuế theo nguyên tắc công bằng, thống nhất và đồng bộ, bảo đảm môi trường thuận lợi, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh. Cân đối việc thu-chi cho phù hợp với sự phát triển của nền kinh tế - xã hội nước ta đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật về dự trữ Nhà nước. Chủ động mở rộng hoạt động tài chính đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế. Đổi mới cơ chế quản lý ngân sách, tăng cường phân cấp quản lý ngân sách, bảo đảm tính thống nhất về thể chế của ngân sách nhà nước và vai trò chủ đạo của ngân sách TƯ. Nâng cao tính minh bạch, dân chủ và công khai trong quản lý ngân sách nhà nước.

THU HƯƠNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết